Author name: alumni

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น2566-2570

การมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคริสเตียนปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ด้วยสมาคมศิษย์เก่า      มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้จัดให้มีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นประจำมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคริสเตียนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ได้กระทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม และสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณให้แก่มหาวิทยาลัยคริสเตียนและสังคม  รวมทั้งได้อุทิศตนในการให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯและสมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นอย่างดี  โดยในปี 2563  สมาคมฯได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยคริสเตียน จำนวน 6 ท่าน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์  ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นผู้มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่นทั้ง 6 ท่าน ดังต่อไปนี้ ดร.สินีนาฏ ทิพย์มูสิก ศิษย์เก่าปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ปัจจุบันเป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน  โรงพยาบาลอินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี คุณ สุขุมาล เนียมประดิษฐ์ ศิษย์เก่าปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล ปัจจุบันเป็น หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน สำนักการแพทย์ […]

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น2566-2570 Read More »

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น2563

การมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคริสเตียนปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ด้วยสมาคมศิษย์เก่า      มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้จัดให้มีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นประจำมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคริสเตียนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ได้กระทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม และสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณให้แก่มหาวิทยาลัยคริสเตียนและสังคม  รวมทั้งได้อุทิศตนในการให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯและสมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นอย่างดี  โดยในปี 2563  สมาคมฯได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยคริสเตียน จำนวน 6 ท่าน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์  ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นผู้มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่นทั้ง 6 ท่าน ดังต่อไปนี้ ดร.สินีนาฏ ทิพย์มูสิก ศิษย์เก่าปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ปัจจุบันเป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน  โรงพยาบาลอินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี คุณ สุขุมาล เนียมประดิษฐ์ ศิษย์เก่าปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล ปัจจุบันเป็น หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน สำนักการแพทย์

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น2563 Read More »

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น2562

การมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคริสเตียนปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ดร.โชคชัย  เดชอมรธัญ นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้จัดให้มีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยคริสเตียน เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยคริสเตียน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่าที่ได้กระทำคุณประโยชน์ และสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณแก่ตนเอง  ครอบครัว  สถาบัน  และสังคม  รวมทั้งได้อุทิศตนในการให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ และสมาคมฯ เป็นอย่างดี  โดยในปี 2562 นี้ สมาคมฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยคริสเตียน จำนวน 4 ท่าน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นผู้มอบโล่เกียรติคุณ และ ดร. ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์  อุปนายกสมาคมฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ดังนี้ ดร.วรนุช วงค์เจริญ ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ปัจจุบันเป็น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปง

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น2562 Read More »

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น2561

การมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคริสเตียนปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน นางสาวจันทนา จินาวงศ์     ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง หัวหน้าหอผู้ป่วย หออภิบาลศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น2561 Read More »

Design Thinking

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคริสเตียน สนับสนุนการจัดกิจกรรม Design Thinking สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคริสเตียน สนับสนุนการจัดกิจกรรม Design Thinking วันที่ 8 มกราคม 2562 จำนวน 10,000 บาท

Design Thinking Read More »

digitalopportunities

การประชุมวิชาการเรื่อง “Digital Opportunities and Threats : โอกาสและภัยคุกคามทางดิจิทัล” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน มอบโล่ขอบคุณแก่วิทยากรพิเศษ พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ์ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม และ รองประธาน กสทช. ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคริสเตียน มอบโล่ขอบคุณแก่ผู้บริหารของธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการฯ จำนวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

digitalopportunities Read More »

โครงการกอล์ฟการกุศล

โครงการกอล์ฟการกุศล สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556 ณ ยูนิแลนด์กอล์ฟฯ จ.นครปฐม มีรายได้รวม 1,597,226.50 บาท สมทบกองทุนพัฒนานักศึกษาสู่สากล และกองทุนการจัดงานฉลองตติยทศวรรษ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการกอล์ฟการกุศล Read More »

Medical Hub

การเสวนาวิชาการเรื่อง “Medical Hub:ความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจไทย” วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมซีนิท สุขุมวิท 3 กรุงเทพฯ มีศิษย์เก่า นักศึกษา และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 153 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน กล่าวเปิดโครงการ ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคริสเตียน กล่าวรายงาน นายแพทย์ ปราโมทย์ นิลเปรม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ นางสาว ศิริวรรณ พรเลิศวิวัฒน์ วิทยากรจากกรมการท่องเที่ยว

Medical Hub Read More »

LabSport

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคริสเตียน สนับสนุนการห้องปฏิบัติการกีฬาและการออกกำลังกาย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคริสเตียน ให้การสนับสนุนเงิน 800,995.00 บาท (แปดแสนเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) ในการจัดห้องปฏิบัติการกีฬาและการออกกำลังกาย ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561

LabSport Read More »

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น2560

การมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคริสเตียนปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ดร.ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้บริหาร The Music Building Group , The Best Flower (ปากคลองตลาดออนไลน์) และ นายกสมาคมการค้าส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SME ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน นาง วัลย์ลดา เลาหกุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (หัวหน้างานการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้าทำงาน และหัวหน้างานอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล) โรงพยาบาลสมุทรสาคร ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น2560 Read More »