LabSport

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคริสเตียน
สนับสนุนการห้องปฏิบัติการกีฬาและการออกกำลังกาย

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคริสเตียน ให้การสนับสนุนเงิน 800,995.00 บาท (แปดแสนเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) ในการจัดห้องปฏิบัติการกีฬาและการออกกำลังกาย ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561