ศิษย์เก่าดีเด่น

นางสาวจันทนา จินาวงศ์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง หัวหน้าหอผู้ป่วย หออภิบาลศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง

ดร.ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้บริหาร The Music Building Group , The Best Flower (ปากคลองตลาดออนไลน์) และ 7D Academy

ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน


นาง วัลย์ลดา เลาหกุล
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (หัวหน้างานการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้าทำงาน และหัวหน้างานอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล) กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมุทรสาคร

ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง

นางเลิศศิลป เอี่ยมพงษ์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าหอผู้ป่วยเพชรรัตน์ 11 A คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง

นางพัชรี เกษรบุญนาค
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม

ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน


นางกฤษฎากมล ชื่นอิ่ม
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ศิษย์เก่าหลักสูตรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน


ดร.นฤมล พระใหญ่
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ และสาขาจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ดร.ทวี นริสศิริกุล
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน

นาง อัจฉรพรรณ ค้ายาดี
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้างานศูนย์โรคเรื้อรัง กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ศิษย์เก่าหลักสูตรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

นางสาว อุลัยพร ไตรวงค์ย้อย
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเทศบาล ตำบลนาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ศิษย์เก่าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

นางทิพวันย์ เฑียรฆโรจน์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเบญพาด จังหวัดกาญจนบุรี

ศิษย์เก่าหลักสูตรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

นายพลกฤษณ์ บัวประเสริฐ
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี

ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด

ประเภทผู้บริหาร
1.1 นางอาภา อรรถบูรณ์วงศ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
1.2 นางเปรมปรีดิ์ บุญรังษีหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
1.3 นางสาวพิสมัย โอมารกุลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประเภทผู้ปฏิบัติการ
1.1 นางสุภัสรา อยู่สุขหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
1. ดร.จุฑาทิพย์ นันทวินิตย์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการพยาบาล
2. นางสาวอภินันท์ ชูวงษ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง
1. นางสาวนางจิราพร หมื่นศรีหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
1. นางสาวสุภัชรา สุริยะอาภาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 1
1. นายประสงค์ ลิ้มมณีหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน
1. นางประภาศรี ดามุสหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 1
2. นางสาวใกล้รุ่ง ไวยโภคีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 3
3. นางสาวสถาพร ภู่สีสุวรรณหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
144 Moo 7, Donyaihom, Muang District, Nakhonpathom, Thailand 73000, Tel. +66-3438-8555, Fax +66-3427-4500 E-mail: admission@christian.ac.th