คณะกรรมการ

ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคริสเตียน

นางศุภวรรณ เบญจรัตนาภรณ์

ผู้จัดการแผนกบุคคล SECCO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD.
อุปนายกคนที่ 1 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคริสเตียน

ดร.ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์

นายกสมาคมการค้าส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SME และ ผู้บริหาร The Music Building Group
อุปนายกคนที่ 2 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผศ. ดร.อุบล วุฒิพรโสภณ

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
เลขานุการ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ ดร.นงนภัส วงษ์จันทร

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ผู้ช่วยเลขานุการ สมาคมศิษย์เก่าศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคริสเตียน

ดร.สมานใจ ขันทีท้าว

เจ้าของธุรกิจส่วนตัว
ประชาสัมพันธ์ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคริสเตียน

นางสาวปิยะนาถ วรสีหะ

นายทะเบียน สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ ดร.อนุธิดา ประเสริฐศักดิ์

หัวหน้าหลักสูตรเลขานุการทางการแพทย์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
เหรัญญิก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์หิรัญญา กลางนุรักษ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ปฏิคม สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคริสเตียน

นางวรรณี วิริยะกังสานนท์

ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลลาดพร้าว
กรรมการ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคริสเตียน

144 Moo 7, Donyaihom, Muang District, Nakhonpathom, Thailand 73000, Tel. +66-3438-8555, Fax +66-3427-4500 E-mail: admission@christian.ac.th