รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น2561

การมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคริสเตียนปี 2561
ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

นางสาวจันทนา จินาวงศ์

    ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง หัวหน้าหอผู้ป่วย หออภิบาลศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
    ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง