รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น2563

การมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคริสเตียนปี 2563
ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ด้วยสมาคมศิษย์เก่า

     มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้จัดให้มีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นประจำมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคริสเตียนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ได้กระทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม และสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณให้แก่มหาวิทยาลัยคริสเตียนและสังคม  รวมทั้งได้อุทิศตนในการให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯและสมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นอย่างดี  โดยในปี 2563  สมาคมฯได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยคริสเตียน จำนวน 6 ท่าน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์  ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นผู้มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่นทั้ง 6 ท่าน ดังต่อไปนี้

ดร.สินีนาฏ ทิพย์มูสิก

ศิษย์เก่าปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ปัจจุบันเป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน  โรงพยาบาลอินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

คุณ สุขุมาล เนียมประดิษฐ์

ศิษย์เก่าปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล ปัจจุบันเป็น หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

คุณ ปาจรีย์ ศักดิ์วาลี้สกุล

ศิษย์เก่าปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง ปัจจุบันเป็น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม

คุณ เมล์ทาวิน ดุริยานนท์

ศิษย์เก่าปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปัจจุบันเป็น ผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า The Naka Island Luxury Collection Resort and Spa (เดอะ นาคา ไอส์แลนด์ ลักซ์ชูรี่ คอลเล็กชั่น รีสอร์ท แอนด์ สปา) จังหวัดภูเก็ต

คุณ ฉัตรชัย พิมาทัย

ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปัจจุบันเป็น ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ โรงพยาบาลบางปะกอก 3 และ หัวหน้าอาจารย์ หลักสูตรพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (Nurse Aid) โรงเรียนธนบุรีรักษ์การบริบาล

คุณ กานต์ หงษ์เพ็ชร

ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ปัจจุบันเป็น นักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน