Medical Hub

การเสวนาวิชาการเรื่อง
“Medical Hub:ความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจไทย”

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมซีนิท สุขุมวิท 3 กรุงเทพฯ มีศิษย์เก่า นักศึกษา และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 153 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน
กล่าวเปิดโครงการ

ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคริสเตียน
กล่าวรายงาน

นายแพทย์ ปราโมทย์ นิลเปรม
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ

นางสาว ศิริวรรณ พรเลิศวิวัฒน์
วิทยากรจากกรมการท่องเที่ยว