รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น2562

การมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคริสเตียนปี 2562
ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ดร.โชคชัย  เดชอมรธัญ นายกสมาคมศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้จัดให้มีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยคริสเตียน เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยคริสเตียน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่าที่ได้กระทำคุณประโยชน์ และสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณแก่ตนเอง  ครอบครัว  สถาบัน  และสังคม  รวมทั้งได้อุทิศตนในการให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ และสมาคมฯ เป็นอย่างดี  โดยในปี 2562 นี้ สมาคมฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยคริสเตียน จำนวน 4 ท่าน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นผู้มอบโล่เกียรติคุณ และ ดร. ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์  อุปนายกสมาคมฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ดังนี้

ดร.วรนุช วงค์เจริญ

ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ปัจจุบันเป็น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปง จังหวัดพะเยา

นาง นิตยา ฉันทกิจ

ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล ปัจจุบันเป็น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าหน่วยงานเวชภัณฑ์กลาง และเลขานุการศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

อาจารย์ หิรัญญา กลางนุรักษ์

ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปัจจุบันเป็น อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

นาย ฐานุพงศ์ ศุภเลิศวรวิชญ์

ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการ โรงเรียนกัญญากรบริรักษ์และภาษา (บริบาล) และ เจ้าของธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านบริการทางการพยาบาล