สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคริสเตียน

Christian University of Thailand Alumni Asscociation

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 2566

ดร.กรุณา ลิ้มเจริญ
นางสาวปุณปวีร์ กิตติกุล
นางสาวอรวรรณ สมบูรณ์จันทร์
นายหฤษฎ์ เซี่ยงหว็อง
นางสาวนงลักษณ์ ทองไทย

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 2565

คุณกุลิสรา เฟื่องมะนะกูล
คุณนงเยาว์ นาคงาม
คุณกรรณิกา ศิริแสน
คุณวรกานต์ พิมเสน
คุณสุธิดา ภิญโญรุ่งเจริญ

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 2563

ดร.สินีนาฏ ทิพย์มูสิก
คุณ สุขุมาล เนียมประดิษฐ์
คุณ ปาจรีย์ ศักดิ์วาลี้สกุล
คุณ เมล์ทาวิน ดุริยานนท์
คุณ ฉัตรชัย พิมาทัย
คุณ กานต์ หงษ์เพ็ชร

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 2562

ดร.วรนุช วงค์เจริญ
นาง นิตยา ฉันทกิจ
อาจารย์ หิรัญญา กลางนุรักษ์
นาย ฐานุพงศ์ ศุภเลิศวรวิชญ์

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 2561

นางสาวจันทนา จินาวงศ์

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 2560

ดร.ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์
นาง วัลย์ลดา เลาหกุล

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 2559

นางเลิศศิลป เอี่ยมพงษ์

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 2558

นางพัชรี เกษรบุญนาค

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 2557

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล
ดร.นฤมล พระใหญ่
นางกฤษฎากมล ชื่นอิ่ม

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 2556

ดร.ทวี นริสศิริกุล
นาง อัจฉรพรรณ ค้ายาดี
นางสาว อุลัยพร ไตรวงค์ย้อย
นางทิพวันย์ เฑียรฆโรจน์
นายพลกฤษณ์ บัวประเสริฐ

Activities

การประชุมวิชาการ

เรื่อง “Digital Opportunities and Threats : โอกาสและภัยคุกคามทางดิจิทัล”

โครงการกอล์ฟการกุศล

โครงการกอล์ฟการกุศล สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคริสเตียน

การเสวนาวิชาการ

การเสวนาวิชาการเรื่อง “Medical Hub:ความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจไทย”

Supporter

Design Thinking

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคริสเตียน ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม Design Thinking

ห้องปฏิบัติการกีฬาและการออกกำลังกาย

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคริสเตียน ให้การสนับสนุนเงินการจัดห้องปฏิบัติการกีฬาและการออกกำลังกาย

144 Moo 7, Donyaihom, Muang District, Nakhonpathom, Thailand 73000, Tel. +66-3438-8555, Fax +66-3427-4500 E-mail: admission@christian.ac.th