โครงการกอล์ฟการกุศล

โครงการกอล์ฟการกุศล
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคริสเตียน

จัดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556 ณ ยูนิแลนด์กอล์ฟฯ จ.นครปฐม มีรายได้รวม 1,597,226.50 บาท สมทบกองทุนพัฒนานักศึกษาสู่สากล และกองทุนการจัดงานฉลองตติยทศวรรษ มหาวิทยาลัยคริสเตียน