ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมืองฯ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

สถาปัตยกรรม อาคารศูนย์วัฒนธรรม -Architecture-

กิจกรรม/โครงการทางวัฒนธรรม
Activities/Project-

ปีการศึกษา 2566

ปีการศึกษา 2565

06 Apr, 2023
Posted inActivities 2565

โครงการอนุรักษ์มรดกไทย ประเพณีสงกรานต์ ปี 2566

Posted byacs
01 Mar, 2023
Posted inActivities 2565

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21

Posted byacs
10 Jan, 2023
Posted inActivities 2565

นักศึกษารายวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่น ม.คริสเตียน .. ร่วมเสวนาวิชาการฯ มหกรรมวัฒนธรรม จ.นครปฐมฯ

Posted byacs
20 Dec, 2022
Posted inActivities 2565

ชมรมศิลปวัฒนธรรม จัดแสดงนาฏศิล์ประยุกต์ลูกทุ่งแดนเซอร์

Posted byacs
10 Nov, 2022
Posted inActivities 2565

ชมรมศิลปวัฒนธรรม ม.คริสเตียน เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง ปี2565 ร่วมกับเทศบาลนครนครปฐม 8 พ.ย. 65

Posted byacs
12 Oct, 2022
Posted inActivities 2565

มหาวิทยาลัยคริสเตียน มอบทุนการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ กิจกรรมโดดเด่น ปีการศึกษา 2566 แก่ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยคริสเตียน

Posted byacs

ปีการศึกษา 2564

21 Apr, 2022
Posted inActivities 2564
ชมรมศิลปวัฒนธรรม ม.คริสเตียน จัดโครงการอนุรักษ์มรดกไทย ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน
Posted byacs
24 Dec, 2021
Posted inActivities 2564
ชมรมศิลปวัฒนธรรม ม.คริสเตียน จัดแสดงจินตลีลาในงานวันคริสตมาส เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุม 2-201 อาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน
Posted byacs
19 Nov, 2021
Posted inActivities 2564
ชมรมศิลปวัฒนธรรม ม.คริสเตียน จัดการแสดงนาฏศิลป์ประยุกต์ ในงานลอยกระทง ปี 2564 ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในรูปแบบ New Normal ถ่ายทอดสด Facebook Live ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ณ ลานเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
Posted byacs
19 Nov, 2021
Posted inActivities 2564
ชมรมศิลปวัฒนธรรม ม.คริสเตียน บูรณาการร่วมกับรายวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดกิจกรรมลอยกระทง Online ผ่าน Facebook ของศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยคริสเตียน
Posted byacs
11 Nov, 2021
Posted inActivities 2564
ชมรมศิลปวัฒนธรรม ม.คริสเตียน ร่วมกับสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ New Normal ถ่ายทอดสด Facebook Live ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม 1-204 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
Posted byacs

ข้อมูลทางวัฒนธรรม -Cultural Information-

Posted inCultural Information
ประวัติเมืองนครปฐม

การศึกษาประวัติศาสตร์บ้านเมืองในสมัยโบราณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาถึงสภาพลักษณะภูมิประเทศ สิ่งแวดล้อมกายภาพ เนื่องจากการเวลาอันยาวนานย่อมก่อเกิดความเปลี่ยนแปลงต่อภูมิประเทศ จนบางครั้งอาจไม่เหลือร่องรอยเดิมอยู่เลย สำหรับจังหวัดนครปฐมปัจจุบันจุตั้งอยู่ห่างจากฝั่งทะเลอ่าวไทยประมาณ  Read More »

Posted inCultural Information
ชาติพันธ์ุในจังหวัดนครปฐม

ชาติพันธุ์ (ชาดติพัน) หมายถึง "น. กลุ่มที่มีพันธะเกี่ยวข้องกันและที่แสดงเอกลักษณ์ออกมาโดยการผูกพันลักษณะการของเชื้อชาติและสัญชาติเข้าด้วยกัน"  Read More »

Posted inCultural Information
ตลาดโบราณนครปฐม

จากการที่รัชกาลที่ 4  ทรงบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดีย์  มีการขุดคลองเจดีย์บูชาเพื่อการคมนาคมขนส่ง  นับแต่นั้นมาก็ส่งผลให้ผู้คนเริ่มทยอยเข้ามายังองค์พระปฐมเจดีย์   Read More »

Posted inCultural Information
วงดนตรีพื้นบ้านพิณแคนประยุกต์ในจังหวัดนครปฐม

ประวัติความเป็นมา ในด้านประวัติความเป็นมาของวงพิณแคนประยุกต์ในจังหวัดนครปฐม พบว่ามีการสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น ตั้งแต่เมื่อครั้งสมัยอดีต ซึ่งเริ่มต้นจากวงกลองยาวพื้นบ้านได้พัฒนาต่อยอดมาจนเป็นวงพิณแคนประยุกต์..  Read More »

งานวิจัย โดยศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมืองนครปฐม มหาวิทยาลัยคริสเตียน