ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมืองฯ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

-Architecture-

-Activities/Project-

21 Apr, 2022
Posted inActivities 2564
ชมรมศิลปวัฒนธรรม ม.คริสเตียน จัดโครงการอนุรักษ์มรดกไทย ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน
Posted byacs
24 Dec, 2021
Posted inActivities 2564
ชมรมศิลปวัฒนธรรม ม.คริสเตียน จัดแสดงจินตลีลาในงานวันคริสตมาส เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุม 2-201 อาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน
Posted byacs
19 Nov, 2021
Posted inActivities 2564
ชมรมศิลปวัฒนธรรม ม.คริสเตียน จัดการแสดงนาฏศิลป์ประยุกต์ ในงานลอยกระทง ปี 2564 ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในรูปแบบ New Normal ถ่ายทอดสด Facebook Live ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ณ ลานเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
Posted byacs
19 Nov, 2021
Posted inActivities 2564
ชมรมศิลปวัฒนธรรม ม.คริสเตียน บูรณาการร่วมกับรายวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดกิจกรรมลอยกระทง Online ผ่าน Facebook ของศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยคริสเตียน
Posted byacs
11 Nov, 2021
Posted inActivities 2564
ชมรมศิลปวัฒนธรรม ม.คริสเตียน ร่วมกับสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ New Normal ถ่ายทอดสด Facebook Live ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม 1-204 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
Posted byacs

-Cultural Information-

Posted inCultural Information
ชาติพันธ์ุในจังหวัดนครปฐม

ชาติพันธุ์ (ชาดติพัน) หมายถึง "น. กลุ่มที่มีพันธะเกี่ยวข้องกันและที่แสดงเอกลักษณ์ออกมาโดยการผูกพันลักษณะการของเชื้อชาติและสัญชาติเข้าด้วยกัน"  Read More »

Posted inCultural Information
ตลาดโบราณนครปฐม

จากการที่รัชกาลที่ 4  ทรงบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดีย์  มีการขุดคลองเจดีย์บูชาเพื่อการคมนาคมขนส่ง  นับแต่นั้นมาก็ส่งผลให้ผู้คนเริ่มทยอยเข้ามายังองค์พระปฐมเจดีย์   Read More »

Posted inCultural Information
วงดนตรีพื้นบ้านพิณแคนประยุกต์ในจังหวัดนครปฐม

ประวัติความเป็นมา ในด้านประวัติความเป็นมาของวงพิณแคนประยุกต์ในจังหวัดนครปฐม พบว่ามีการสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น ตั้งแต่เมื่อครั้งสมัยอดีต ซึ่งเริ่มต้นจากวงกลองยาวพื้นบ้านได้พัฒนาต่อยอดมาจนเป็นวงพิณแคนประยุกต์..  Read More »

Posted inCultural Information
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม พิพิธภัณฑ์อำเภอเมืองนครปฐม พิพิธภัณฑ์อำเภอกำแพงแสน พิพิธภัณฑ์อำเภอดอนตูม พิพิธภัณฑ์อำเภอนครชัยศรี  Read More »

งานวิจัย โดยศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมืองนครปฐม มหาวิทยาลัยคริสเตียน