ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมืองฯ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

กิจกรรม/โครงการทางวัฒนธรรม
Activities/Project-

ปีการศึกษา 2566

Posted inActivities 2566

ศูนย์วัฒนธรรม ม.คริสเตียน ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จัดนิทรรศการ “ทวารวดี” ในงาน “นครปฐมเมืองอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางนำครัวไทยสู่ครัวโลก” ระหว่างวันที่ 7-15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

ร่วมจัดนิทรรศการ "ทวารวดี" ในงาน "นครปฐมเมืองอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางครัวไทยสู่ครัวโลก"  Read More »

Posted inActivities 2566

จัดการแสดง “รำกลองยาว” ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

.. ชมรมศิลปวัฒนธรรมจัดแสดง “รำกลองยาว” ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศญี่ปุ่น ..  Read More »

Posted inActivities 2566

นักศึกษารายวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ม.คริสเตียน…..ได้ระดมความคิดศึกษา วิเคราะห์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

นักศึกษารายวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคการศึกษาที่ 2/2566… ม.คริสเตียน… ได้ระดมความคิด  Read More »

Posted inActivities 2566

อาจารย์วิศิษฏ์ แก้วเอี่ยม อาจารย์ประจำศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยคริสเตียน และกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

อาจารย์วิศิษฏ์ แก้วเอี่ยม อาจารย์ประจำศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยคริสเตียน และกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม  Read More »

Posted inActivities 2566

ชมรมศิลปวัฒนธรม จัดการแสดงในงานฉลองคริส์ตมาส สำหรับนักศึกษา .. วันที่ 16 ธันวาคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

จัดการแสดงในงานฉลองคริส์ตมาส 16 ธันวาคม 2566 ณ  Read More »

Posted inActivities 2566

มหาวิทยาลัยคริสเตียนเข้าร่วมประเพณีลอยกระทงกับเทศบาลนครนครปฐม ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยคริสเตียนเข้าร่วมประเพณีลอยกระทงกับเทศบาลนครนครปฐม ประจำปี 2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 27  Read More »

Posted inActivities 2566

นักศึกษา รายวิชาพื้นฐานนาฎศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยคริสเตียน ภาคการศึกษาที่ 1/2566 .. ได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานนาฎศิลป์ไทย และได้คิดประดิษฐ์นาฎศิลป์สร้างสรรค์ประยุกต์กับเข้ากับบทเพลงในยุคสมัยนิยม

นักศึกษา รายวิชาพื้นฐานนาฎศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยคริสเตียน ภาคการศึกษาที่ 1/2566  Read More »

Posted inActivities 2566

นักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน รายวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคการศึกษาที่ 1/2566 ได้ระดมความคิดศึกษา วิเคราะห์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมในยุคปัจจุบัน

นักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน รายวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคการศึกษาที่ 1/2566 ได้ระดมความคิดศึกษา  Read More »

Posted inActivities 2566

ชมรมศิลปวัฒนธรรมจัดแสดง “รำกลองยาว” ต้อนรับคณะนักศึกษาดูงาน จากประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง 1-204 อาคารบริหาร ม.คริสเตียน

ชมรมศิลปวัฒนธรรมจัดการแสดง "รำกลองยาว" ต้อนรับคณะนักศึกษาดูงานจากประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 7  Read More »

Posted inActivities 2566

ชมรมศิลปวัฒนธรรมแสดงดนตรีพื้นบ้าน (พิณ) สร้างสีสันในบูธมหาวิทยาลัยคริสเตียน ให้บริการตรวจวัดความดัน ตรวจสุขภาพ กายภาพบำบัดแก่ประชาชนทั่วไป กับคณะพยาบาลศาสตร์ ในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566 ณ วัดดอนขนาก อ.เมือง จ.นครปฐม

แสดงดนตรีพื้นบ้าน (พิณ) ร่วมกับคณะพยาบาล ในบูธให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป ในวันแม่แห่งชาติ  Read More »

ปีการศึกษา 2565

06 Apr, 2023
Posted inActivities 2565

โครงการอนุรักษ์มรดกไทย ประเพณีสงกรานต์ ปี 2566

Posted byacs
01 Mar, 2023
Posted inActivities 2565

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21

Posted byacs
10 Jan, 2023
Posted inActivities 2565

นักศึกษารายวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่น ม.คริสเตียน .. ร่วมเสวนาวิชาการฯ มหกรรมวัฒนธรรม จ.นครปฐมฯ

Posted byacs
20 Dec, 2022
Posted inActivities 2565

ชมรมศิลปวัฒนธรรม จัดแสดงนาฏศิล์ประยุกต์ลูกทุ่งแดนเซอร์

Posted byacs
10 Nov, 2022
Posted inActivities 2565

ชมรมศิลปวัฒนธรรม ม.คริสเตียน เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง ปี2565 ร่วมกับเทศบาลนครนครปฐม 8 พ.ย. 65

Posted byacs
12 Oct, 2022
Posted inActivities 2565

มหาวิทยาลัยคริสเตียน มอบทุนการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ กิจกรรมโดดเด่น ปีการศึกษา 2566 แก่ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยคริสเตียน

Posted byacs

สถาปัตยกรรม อาคารศูนย์วัฒนธรรม -Architecture-

ข้อมูลทางวัฒนธรรม -Cultural Information-

Posted inCultural Information
ประวัติเมืองนครปฐม

การศึกษาประวัติศาสตร์บ้านเมืองในสมัยโบราณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาถึงสภาพลักษณะภูมิประเทศ สิ่งแวดล้อมกายภาพ เนื่องจากการเวลาอันยาวนานย่อมก่อเกิดความเปลี่ยนแปลงต่อภูมิประเทศ จนบางครั้งอาจไม่เหลือร่องรอยเดิมอยู่เลย สำหรับจังหวัดนครปฐมปัจจุบันจุตั้งอยู่ห่างจากฝั่งทะเลอ่าวไทยประมาณ  Read More »

Posted inCultural Information
ชาติพันธ์ุในจังหวัดนครปฐม

ชาติพันธุ์ (ชาดติพัน) หมายถึง "น. กลุ่มที่มีพันธะเกี่ยวข้องกันและที่แสดงเอกลักษณ์ออกมาโดยการผูกพันลักษณะการของเชื้อชาติและสัญชาติเข้าด้วยกัน"  Read More »

Posted inCultural Information
ตลาดโบราณนครปฐม

จากการที่รัชกาลที่ 4  ทรงบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดีย์  มีการขุดคลองเจดีย์บูชาเพื่อการคมนาคมขนส่ง  นับแต่นั้นมาก็ส่งผลให้ผู้คนเริ่มทยอยเข้ามายังองค์พระปฐมเจดีย์   Read More »

Posted inCultural Information
วงดนตรีพื้นบ้านพิณแคนประยุกต์ในจังหวัดนครปฐม

ประวัติความเป็นมา ในด้านประวัติความเป็นมาของวงพิณแคนประยุกต์ในจังหวัดนครปฐม พบว่ามีการสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น ตั้งแต่เมื่อครั้งสมัยอดีต ซึ่งเริ่มต้นจากวงกลองยาวพื้นบ้านได้พัฒนาต่อยอดมาจนเป็นวงพิณแคนประยุกต์..  Read More »

งานวิจัย โดยศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมืองนครปฐม มหาวิทยาลัยคริสเตียน