รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น2560

การมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคริสเตียนปี 2560
ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ดร.ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้บริหาร The Music Building Group , The Best Flower (ปากคลองตลาดออนไลน์) และ นายกสมาคมการค้าส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SME
ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน

นาง วัลย์ลดา เลาหกุล

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (หัวหน้างานการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้าทำงาน และหัวหน้างานอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล) โรงพยาบาลสมุทรสาคร
ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง