รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น2559

การมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคริสเตียนปี 2559
ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

นางเลิศศิลป เอี่ยมพงษ์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าหอผู้ป่วยเพชรรัตน์ 11 A คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง