รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น2558

การมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคริสเตียนปี 2558
ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

นางพัชรี เกษรบุญนาค

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม
ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง