รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น2557

การมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคริสเตียนปี 2557
ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน

นางกฤษฎากมล ชื่นอิ่ม

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ศิษย์เก่าหลักสูตรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

ดร.นฤมล พระใหญ่

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ และสาขาจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต