รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น2556

การมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคริสเตียนปี 2556
ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ดร.ทวี นริสศิริกุล

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน

นาง อัจฉรพรรณ ค้ายาดี

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้างานศูนย์โรคเรื้อรัง กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
ศิษย์เก่าหลักสูตรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

นางสาว อุลัยพร ไตรวงค์ย้อย

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเทศบาล ตำบลนาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
ศิษย์เก่าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

นางทิพวันย์ เฑียรฆโรจน์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเบญพาด จังหวัดกาญจนบุรี
ศิษย์เก่าหลักสูตรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

นายพลกฤษณ์ บัวประเสริฐ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี
ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด