โครงการ/ประชาสัมพันธ์


* โครงการ "CUT ODOP" หนึ่งสาขาหนึ่งชุดโครงการวิจัย เดือนมกราคม - เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 1-312 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน

* โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง "ก้าวล้ำนวัตกรรมวิจัยและดิจิทัลเพื่อสังคมสุขภาพ" วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 1-204 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน

  • * โครงการบรรยายเรื่อง "งานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ : หลักการ แนวคิดและทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาพื้่นที่ของประเทศไทย"
  • ผลงานวิจัย