ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน ยินดีต้อนรับ

New & Event

โครงการ/ประชาสัมพันธ์  • * ประชาสัมพันธ์โครงการบรรยาย เรื่อง "โครงการด้านการศึกษา วิจัย และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 โดย บริติช เคานซิล ประเทศไทย"

  • * รายงานประมวลการประชุมวิชาการระดับชาติ "ก้าวล้ำนวัตกรรมวิจัยและดิจิทัลและดิจทัลเพื่อสังคมสุขภาพ"

  • * คู่มือประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ NRMS ในการเสนอขอทุนวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

  • * สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย และข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิจัย : โครงการชุมชนไม้มีค่า

  • * สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7 คลัสเตอร์

  • * บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจเข้าประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 (The National Graduate Research Conference) ร่วมกับการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9

  • * มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2561

  • * สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภาฯ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11


  • ผลงานวิจัย