ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน ยินดีต้อนรับ

New & Event


โครงการ/ประชาสัมพันธ์  • * ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

  • * ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2564

  • * ประชาสัมพันธ์โครงการบรรยาย เรื่อง "เส้นทางความก้าวหน้า : จากอาจารย์ สู่เมธีวิจัยอาวุโส"

  • * ประชาสัมพันธ์ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16"

  • * ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564"

  • * ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม"

  • * ประชาสัมพันธ์โครงการบรรยาย เรื่อง "โครงการด้านการศึกษา วิจัย และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 โดย บริติช เคานซิล ประเทศไทย"

  • * รายงานประมวลการประชุมวิชาการระดับชาติ "ก้าวล้ำนวัตกรรมวิจัยและดิจิทัลและดิจทัลเพื่อสังคมสุขภาพ"

  • * คู่มือประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ NRMS ในการเสนอขอทุนวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ


  • ผลงานวิจัย