คำสั่ง ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน
- คำสั่ง ม.คต.ที่ 285/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างการทำวิจัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีการศึกษา 2564 Download
- คำสั่ง ม.คต.ที่ 618/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีการศึกษา 2562 Download