ระเบียบปฏิบัติ,ประกาศ ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน
1. ประกาศ ม.คต.ที่ 56/2562 เรื่อง แนวทางการขอรับทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ Download
2. ระเบียบปฏิบัติ ม.คต.ที่ 27/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน Download
3. ระเบียบปฏิบัติ ม.คต.ที่ 28/2561 เรื่อง มาตรการบรรลุเป้าหมายการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านการผลิตผลงานวิชาการ Download
4. ประกาศ ม.คต.ที่ 752/2561 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน Download
5. ประกาศ ม.คต.ที่ 830/2561 เรื่อง กำหนดการพิจารณาโครงการวิจัยและการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ปีการศึกษา 2561 Download
6. ประกาศ ม.คต.ที่ 831/2561 เรื่อง อัตราเงินทุนสนับสนุนการทำวิจัยมหาวิทยาลัยคริสเตียน Download
7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยคริสเตียน ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ พ.ศ. 2558 Download
8. ประกาศ ม.คต. ที่ 802/2562 เรื่องการเชิดชูเกียรตินักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น มหาวิทยาลัยคริสเตียน Download
9. ระเบียบปฏิบัติ ม.คต.ที่ 23/2563 เรื่อง การหักค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนภายนอก Download
10. ประกาศ ม.คต.ที่ 628/2563 เรื่อง การให้เงินรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ Download
11. ประกาศ ม.คต.ที่ 21/2565 เรื่อง การสนับสนุนค่าตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ Download
12. ประกาศ ม.คต.ที่ 157/2564 เรื่อง การเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยคริสเตียน Download
13. ประกาศ ม.คต.ที่ 393/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติการขออนุญาตเก็บข้อมูลการวิจัยสำหรับบุคคลภายนอก Download