ศาสตราจารย์ ดร. เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย
ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านวิจัย
โทร. 1408

 
 

อาจารย์ วรรณดี สุทธิศักดิ์
หัวหน้าฝ่ายวิจัย
โทร. 1318

 
     

นางเลขา กบิลสิงห์
เจ้าหน้าที่
โทร. 1340

 

นางจิราพร บุญยงค์
เจ้าหน้าที่
โทร. 1340