วัตถุประสงค์ของฝ่ายวิจัย
1) พัฒนาระบบและกลไกการทำวิจัยอย่างสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมของคณาจารย์และบุคลากรส่วนงานสนับสนุนวิชาการ

2) แสวงหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยอย่างสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมทั้งจากองค์กรภายในประเทศและต่างประเทศ

3) ส่งเสริม/ สนับสนุน/ ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านการทำวิจัยแก่คณาจารย์และบุคลากรส่วนงานสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน