ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีพันธกิจสำคัญประการหนึ่งคือ การวิจัยเพื่อการค้นคว้าความรู้ใหม่ และอีกประการหนึ่งคือ การวิจัยเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการพันธกิจด้านการวิจัยและการพัฒนามีความคล่องตัว สามารถเป็นแหล่งสนับสนุนเพิ่มพูนศักยภาพการทำวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยคริสเตียนให้มีความเข้มแข็ง สามารถทำการวิจัยที่สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน พัฒนาสถาบัน พัฒนาวิชาชีพ และพัฒนาสังคมให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยคริสเตียน จึงได้มีการแบ่งส่วนงานโดยจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2542 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการวิจัย ของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ต่อมาเมื่อเดือนมิถุนายน 2554 มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ฯ และได้ปรับเปลี่ยนสถานะจากศูนย์วิจัยและพัฒนาเป็นกลุ่มงานวิจัย สังกัดฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย โดยยังคงมีพันธกิจด้านการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่อไป ในปีการศึกษา 2555 ได้เปลี่ยนชื่อฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย เป็น ฝ่ายทะเบียน วิจัยและประกันคุณภาพ ในปีการศึกษา 2556 ได้รับการจัดตั้งเป็นสำนักวิจัย และในปีการศึกษา 2557 ได้มีการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างการบริหาร และเปลี่ยนชื่อเป็นฝ่ายวิจัย ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2559 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอีกครั้ง และได้เปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มงานวิจัย สังกัดฝ่ายวิจัยและวัฒนธรรม โดยมีบุคลากรจำนวน 4 คน คือ ที่ปรึกษาฝ่ายวิจัย ผู้ช่วยอธิการฝ่ายวิจัยและวัฒนธรรม และบุคลากรจำนวน 2 คน และในปีการศึกษา 2560 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอีกครั้ง และได้เปลี่ยนชื่อเป็นฝ่ายวิจัย โดยมีบุคลากรจำนวน 3 คน