1. การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
1.1 FM-RS-001 แบบขออนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัย Download - PDF Download - word
1.2 FM-RS-002 สัญญาขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย(ฉบับภาษาไทย) Download - PDF
1.3 FM-RS-002 สัญญาขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย(English) Download - PDF
1.4 FM-RS-003 แบบประเมินผลโครงร่างการวิจัย Download - PDF Download - word
1.5 FM-RS-004 แบบขออนุมัติเบิกงบประมาณวิจัย (โครงการวิจัยตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป) Download - PDF Download - word
1.6 FM-RS-004 แบบขออนุมัติเบิกงบประมาณวิจัย Download - PDF Download - word
2. การรายงานความก้าวหน้าวิจัย
2.1 FM-RS-004 แบบขออนุมัติเบิกงบประมาณวิจัย (โครงการวิจัยตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป) Download - PDF Download - word
2.2 FM-RS-004 แบบขออนุมัติเบิกงบประมาณวิจัย Download - PDF Download - word
2.3 FM-RS-005 แบบรายงานความก้าวหน้าการวิจัย Download - PDF Download - word
3. การส่ง (ร่าง) รายงานวิจัย
3.1 FM-RS-006 แบบประเมินผลรายงานการวิจัย(5 บท) Download - PDF Download - word
3.2 FM-RS-007 แบบส่งร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ Download - PDF Download - word
4. การส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
4.1 FM-RS-004 แบบขออนุมัติเบิกงบประมาณวิจัย (โครงการวิจัยตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป) Download - PDF Download - word
4.2 FM-RS-004 แบบขออนุมัติเบิกงบประมาณวิจัย Download - PDF Download - word
4.3 FM-RS-008 แบบส่งเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์ Download - PDF Download - word
4.4 FM-RS-008 Full Research Paper Submission Form Download - PDF Download - word
5. การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
5.1. FM-RS-009 แบบคำร้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย Download - PDF Download - word
5.2 FM-RS-009 แบบคำร้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (Request for Ethical Research Affirmation) Download - PDF Download - word
5.3 FM-RS-009.1 ข้อเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ Download - PDF Download - word
5.4 FM-RS-009.2 ข้อเสนอโครงร่างการวิจัย Download - PDF Download - word
5.5 FM-RS-009.3 แนวทางในการเขียนข้อมูลสำหรับอาสาสมัครวิจัย Download - PDF Download - word
5.6 FM-RS-009.4 หนังสือแสดงความยินยอมการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครวิจัย Download - PDF Download - word
5.7 FM-RS-009.5 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยของอาสาสมัครวิจัยสำหรับเด็ก Download - PDF Download - word
5.8 ตัวอย่างการเขียนเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมวิจัยและหนังสือยินยอม (ประเภทแบบสอบถาม) Download - PDF
6. แบบฟอร์มอื่นๆ
6.1. FM-RS-010 การขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการ Download - PDF Download - word
6.2 FM-RS-010 การขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ (Request for Publishing Support) Download - PDF Download - word
6.3 FM-RS-10.1 การขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการ Download - PDF Download - word
6.4 FM-RS-10.1 การขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการ (Request for Academic Work Dissemination Support in Academic Conference) Download - PDF Download - word
6.5 FM-RS-011 แบบขอยกเลิกทุนวิจัย Download - PDF Download - word
6.6 FM-RS-011 แบบขอยกเลิกทุนวิจัย(Research Fund Cancellation Form) Download - PDF Download - word
6.7 FM-RS-012 แบบคำร้องเพื่อขอขยายเวลาทุนอุดหนุนการวิจัย Download - PDF Download - word
6.8 FM-RS-012 แบบคำร้องเพื่อขอขยายเวลาทุนอุดหนุนการวิจัย (Request for Extension of Research Fund) Download - PDF Download - word
6.9 FM-RS-013 การขอรับค่าสมนาคุณเงินรางวัลการตีพิมพ์ Download - PDF Download - word
6.10 FM-RS-013 การขอรับค่าสมนาคุณเงินรางวัลการตีพิมพ์ (Request for Publication Incentive Reward) Download - PDF Download - word
6.11 FM-RS-013.1 การขอรับค่าสมนาคุณเงินรางวัลการจดทะเบียนสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร Download - PDF Download - word
6.12 FM-RS-014 แบบคำร้องขอจัดทำเอกสารวิจัย Download - PDF Download - word
6.13 FM-RS-015 แบบคำร้องทั่วไป Download - PDF Download - word
6.14 แบบการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ Download - PDF Download - word
6.15 แบบเสนอโครงการวิจัย Download - PDF Download - word
6.16 สรุปการแก้ไขข้อเสนอโครงการตามผู้ทรงคุณวุฒิ Download - PDF Download - word
7. แบบฟอร์มชุดโครงการ C.U.T Odop
7.1 แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program)ประกอบการเสนอของบประมาณวิจัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน Download - PDF Download - word
7.2 แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) Download - PDF Download - word