Warning: session_start(): open(\xampp\tmp\sess_3cjk2fvmhvad1m99r1dqctgi91, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in D:\www\service\dse\wp-content\plugins\8-degree-notification-bar\8degree-notification.php on line 231

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: \xampp\tmp) in D:\www\service\dse\wp-content\plugins\8-degree-notification-bar\8degree-notification.php on line 231
CoP -

ชุมชนการปฏิบัติ : การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทมากในชีวิตประจำวัน อย่างเช่น มีการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร ใช้การเรียนการสอนการทำงาน ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูลหรือรับส่งข้อมูลระหว่างกัน และนอกจากนั้นในปุัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในทุกระดับทุกชนชั้นทุกองค์กร อาจจะกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้าถึงทุกคน

"ดังน้้นทุกคนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเหล่านี้
ไว้ไม่มากก็น้อย"

ประเด็นการเรียนรู้

Office 365

Microsoft Teams ,Microsoft Forms