ชุมชนการปฏิบัติ : การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทมากในชีวิตประจำวัน อย่างเช่น มีการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร ใช้การเรียนการสอนการทำงาน ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูลหรือรับส่งข้อมูลระหว่างกัน และนอกจากนั้นในปุัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในทุกระดับทุกชนชั้นทุกองค์กร อาจจะกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้าถึงทุกคน

"ดังน้้นทุกคนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเหล่านี้
ไว้ไม่มากก็น้อย"

ประเด็นการเรียนรู้

Office 365

Microsoft Teams ,Microsoft Forms