Contact

มหาวิทยาลัยคริสเตียน อาคารศรีสิรินธร
114 ม.7 ถ.พระประโทน-บ้านแพ้ว
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-388555 โทรสาร 034-27450

**สำนักบริการดิจิทัลเพื่อการศึกษายินดีให้บริการและให้คำปรึกษานักศึกษาและบุคลากรทุกท่าน**

หัวหน้าสำนักบริการดิจิทัลเพื่อการศึกษา
2101 : นายเอนก รุ่งนาไร่

กลุ่มงานระบบสารสนเทศ
2103 : นางสาวพรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์

กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
2102 : นางสาวทัสนันทน์ มิมหาร
2102 : นายวสธร ธรรมกร่าง

งานบริหารทั่วไป
2102 : นางสาวศริญญา เอี่ยมประเสริฐ