บุคลากรประจำศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์

นางสุพัตรา ธิชัย

หัวหน้าศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์

นางสาววาสนา วารีชัย

พนักงานศูนย์ศึกษาสยามอคมเพล็กซ์

นางสุภาพร เอมเจริญ

พนักงานศูนย์ศึกษาสยามอคมเพล็กซ์