บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน

2First ENG logo-01

บัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

2First ENG logo-01

รู้จักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน ให้มากกว่าเดิม

     บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน อยู่ภายใต้สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐม เปิดดำเนินการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 มีความโดดเด่นหลักสูตรดี มีคุณภาพ เป็นความภาคภูมิใจ จนได้รับการยอมรับจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ จึงทำให้สถาบันแห่งนี้กลายเป็นตัวเลือกแรกๆ ของผู้ที่สนใจศึกษาต่อ มีมาตรฐานและคุณภาพที่เป็นสากล

สำหรับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียนเปิดสอน
จะมีท้ังหมดโดยแบ่งออกเป็น
ระดับปริญญาโททั้งหมด 3 หลักสูตร
และระดับปริญญาเอกทั้งหมด 2 หลักสูตร
ดังนี้

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

ค่าเทอมแต่ละหลักสูตร

     เรามุ่งเน้นขยายโอกาสทางการศึกษาระดับในระดับอุดมศึกษา ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ทำให้ค่าเทอมของแต่ละหลักสูตรนั้นไม่แพง สามารถจับต้องได้ ซึ่งค่าเทอมของแต่ละหลักสูตรจะคิดรวมค่าใช้จ่ายตลอดทั้งหลักสูตร เป็นการประมาณการค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตลอดหลักสูตร ที่ขึ้นอยู่กับการลงทะเบียนของบัณฑิตในแต่ละเทอม หรือค่าใช้จ่ายที่มีการแปรผัน)โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะสหวิทยาการ

  • เรียนสาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตร 2 ปี: มีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 220,000 ฿
  • เรียนสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน หลักสูตร 3 ปี: มีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 520,000 ฿

คณะพยาบาลศาสตร์

  • เรียนสาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล หลักสูตร 2 ปี: มีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 260,000 ฿
  • เรียนสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักสูตร 2 ปี: มีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 260,000 ฿
  • เรียนสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล หลักสูตร 3 ปี: มีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 580,000 ฿

คำยืนยันจากรุ่นพี่

ที่ตั้ง บรรยากาศ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

     สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยคริสเตียนให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ทางบุคลากรในภาคส่วนต่างๆ พยายามจัดองค์ประกอบทุกอย่างให้มีความเหมาะสม และเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษามากที่สุด

     ดังนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องสภาพแวดล้อมเลย ใช้ชีวิตได้สะดวกสบายเหมือนบ้านหลังที่ 2 อย่างแน่นอน