บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน

2First ENG logo-01

บัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

หลักสูตรที่เปิดสอน
News
บรรยากาศพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565
 “ขอแสดงความยินดีกับ ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน” ดูเพิ่มเติม
บรรยากาศ “ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566”
💻 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft teams
พ.ต.อ.หญิง สายวริน ลาภไพบูล์
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

ผศ.ดร.ศากุล ช่างไม้ และ ผศ.สุปราณี แตงวงษ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้เดินทางไป แนะนำหลักสูตร ที่โรงพยาบาลสามพราน จ.นครปฐม

ผศ.ดร.ศากุล ช่างไม้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นวิทยากรบรรยายให้กับพยาบาลจักษุทั่วประเทศ ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี พร้อมด้วยประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ ดร.ปาณิสรา เกษมสุข ที่สอบจบวันนี้ ซึ่งเป็นคนที่ 19 ที่คณะกรรมการหลักสูตร ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2560 ที่ผลิตผู้นำด้านการบริหารทางการพยาบาล ซึ่งหัวข้องานวิจัยที่ประธานสอบชื่นชมและน่าสนใจอย่างมาก เกี่ยวกับการจัดกานงานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึงระยะยาว  ภาคภูมิใจในสถาบันแห่งนี้ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารทางการพยาบาล ที่มีโอกาสผลิตบุุคลากรที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ มีว่าดร. 3 ท่าน

พิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดย ผศ.ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนรวมทั้งสิ้น 75  ราย ประกอบด้วยผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 3 ราย ระดับปริญญาโท จำนวน 16 ราย ระดับปริญญาตรี  56 ราย ในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุม อาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้รับรางวัล 4 รางวัล บุคลากรและนักศึกษาดีเด่น ปี 2564 จาก สสอท.

Christian University of Thailand won 4 Outstanding Personnel Award and Outstanding Student Awards 2022 from Association of Private Higher Education Institutions of Thailand

พิธีประกาศการสำเร็จการศึกษาและมอบเข็มวิทยฐานะผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดพิธีประกาศการสำเร็จการศึกษาและมอบเข็มวิทยฐานะผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 66 ราย ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 46 ราย ระดับปริญญาโท จำนวน 17 ราย และระดับปริญญาเอก จำนวน 3 ราย ศาสนาจารย์ จิรยุทธ วจนะถาวรชัย อนุศาสกมหาวิทยาลัยคริสเตียน จุดเทียนพิธี อธิษฐานสรรเสริญและโมทนาพระคุณพระเจ้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน ให้เกียรติมอบเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมอาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เนตรชนก ศรีทุมมา ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ระดับดี

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เนตรชนก ศรีทุมมา ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ระดับดี จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล นางสาวรัชนีกร ไข่หิน และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ นางรดา สุทธาวาศ ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับรางวัล“นักศึกษาดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น” สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้สนับสนุนนักศึกษาของหลักสูตรฯ จำนวน 1 คน คือ นายสรพงษ์ ศรีบุญไทย ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีพุทธศักราช 2565 ชื่อเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน (Development of Promoting Moral and Ethical Model for Students in Christian University of Thailand)” เป็นนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและผลงานบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย     ราชพฤกษ์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 2565)

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศพร ชูศักดิ์

มหาวิทยาลัยคริสเตียนขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศพร ชูศักดิ์ ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กับรางวัลบัวทอง สาขาผู้ทำกับคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น บุคคลต้นแบบตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2565 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ศศิกานดา ศุภภูดล

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑

พบศิษย์เก่า ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี

งานที่ชอบ หลักสูตรที่ใช่ ศิษย์เก่าที่น่ารัก ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี กับการไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต          (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

Activities

ผู้ได้รับทุน ทุนมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์

ทุนมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ ของ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2563ผู้ได้รับทุน เป็นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล จำนวน 2 ทุน ได้แก่คุณชุติมา งูพิมาย และคุณรดาธร สอนเต็ม

รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น จำนวน 2 ทุน จาก สสอท.

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาลได้รับทุน นักศึกษาดีเด่น รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น จำนวน 2 ทุน จาก สสอท.(สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย) ได้แก่ นางปุณปวีร์ กิตติกุล (นศ.หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล) และ นางสาวสุทธิชารัตน์ จันติยะ (นศ.หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล)

นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมนำเสนอวิจัย ในการประชุมวิจัยทางการพยาบบาลของทางสภาพยาบาล โดยมีการจัดขึ้น 4 ปี ต่อ 1 ครั้ง

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาลแ ละหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ได้ส่งนักศึกษา เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 (The 7th National Nursing Research Conference) เรื่องแนวโน้ม ความท้าทาย และเครือข่ายวิจัยทางการพยาบาลในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก ในวันที่ 27-28 มกราคม 2565

ภาพโครงการอบรม " วิถีใหม่แห่งการจัดการตนเองและการจัดการความรู้ในยุค New Normal "