บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน

2First ENG logo-01

บัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

หลักสูตรที่เปิดสอน
News
คำยืนยันจากรุ่นพี่
Activities

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566

พ.ต.อ.หญิง สายวริน ลาภไพบูล์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก

ผศ.ดร.ศากุล ช่างไม้ และ ผศ.สุปราณี แตงวงษ์ เดินทางไป แนะนำหลักสูตร ที่โรงพยาบาลสามพราน

ผศ.ดร.ศากุล ช่างไม้ เป็นวิทยากรบรรยายให้กับพยาบาลจักษุทั่วประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ ดร.ปาณิสรา เกษมสุข ที่สอบจบวันนี้ ซึ่งเป็นคนที่ 19

พิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้รับรางวัล 4 รางวัล บุคลากรและนักศึกษาดีเด่น ปี 2564 จาก สสอท.

พิธีประกาศการสำเร็จการศึกษาและมอบเข็มวิทยฐานะผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เนตรชนก ศรีทุมมา ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ระดับดี

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับรางวัล“นักศึกษาดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น” สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย