2First ENG logo-01

บัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

สำนักบัณฑิตศึกษา
News

ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ศศิกานดา ศุภภูดล

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑

พบศิษย์เก่า ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี

งานที่ชอบ หลักสูตรที่ใช่ ศิษย์เก่าที่น่ารัก ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี กับการไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต          (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

Activities

ผู้ได้รับทุน ทุนมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์

ทุนมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ ของ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2563ผู้ได้รับทุน เป็นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล จำนวน 2 ทุน ได้แก่คุณชุติมา งูพิมาย และคุณรดาธร สอนเต็ม

รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น จำนวน 2 ทุน จาก สสอท.

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาลได้รับทุน นักศึกษาดีเด่น รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น จำนวน 2 ทุน จาก สสอท.(สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย) ได้แก่ นางปุณปวีร์ กิตติกุล (นศ.หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล) และ นางสาวสุทธิชารัตน์ จันติยะ (นศ.หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล)

นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมนำเสนอวิจัย ในการประชุมวิจัยทางการพยาบบาลของทางสภาพยาบาล โดยมีการจัดขึ้น 4 ปี ต่อ 1 ครั้ง

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาลแ ละหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ได้ส่งนักศึกษา เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 (The 7th National Nursing Research Conference) เรื่องแนวโน้ม ความท้าทาย และเครือข่ายวิจัยทางการพยาบาลในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก ในวันที่ 27-28 มกราคม 2565

ภาพโครงการอบรม " วิถีใหม่แห่งการจัดการตนเองและการจัดการความรู้ในยุค New Normal "

บัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยคริสเตียน