2First ENG logo-01

บัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน วิทยาเขตหลักนครปฐม

มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม
144 หมู่ 7 ตำบลดอนยายหอม
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์. 0-3438-8555
โทรสาร. 0-3427-4500
admission@christian.ac.th

แผนที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์

ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ
ณ อาคารสำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย
328 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์. 0-2214-6303

บัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยคริสเตียน