หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science Program

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : พยาบาลศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science

อักษรย่อภาษาไทย : พย.บ.

อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.N.S

จุดเด่นของหลักสูตร
- หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล - บัณฑิตมีงานทำ 100% ทั้งในและต่างประเทศ - ตกลงความร่วมมือกับโรงพยาบาลชั้นนำกว่า 50 แห่ง - เสริมสร้างการทำงานเป็นทีมสุขภาพเพื่อคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง - ได้ทักษะการปฏิบัติการพยาบาลวิกฤติ หรือ “nurse ICU” - เน้นการฝึกปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพแบบบูรณาการ (Integration) อย่างมีคุณภาพ - จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนในรายวิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาลได้ในประเทศ และต่างประเทศ - นักศึกษาสามารถเลือกฝึกปฏิบัติวิชาชีพในโรงพยาบาลชั้นนำเพื่อเตรียมสู่การเป็น “พยาบาลมืออาชีพ” - เน้นพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพ
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำนวน 32 หน่วยกิต
1.1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และพลศึกษา จำนวน 8 หน่วยกิต
1.2) กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 18 หน่วยกิต
1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จำนวน 6 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะจำนวน 100 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพจำนวน 22 หน่วยกิต
2.2) กลุ่มวิชาชีพจำนวน 78 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต
- พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพทุกประเภททั้งในประเทศและต่างประเทศ - ประกอบธุรกิจบริการดูแลเด็กเล็ก / ผู้สูงอายุอิสระ - นักวิชาการด้านการพยาบาล / สุขภาพ - นักวิจัยด้านการพยาบาล เป็นต้น
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาสัมพันธ์ - มีผลการเรียนรายวิชา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และรายวิชาภาษาอังกฤษ เกรดเฉลี่ยแต่ละรายวิชา ไม่น้อยกว่า 2.00 หากมีคะแนนน้อยกว่า 2.00 ให้สอบวัดความรู้ตามที่มหาวิทยาลัยคริสเตียนกำหนด - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุข หรือสาขาสัมพันธ์กับสาขาพยาบาลศาสตร์ - ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล - มีความประพฤติดี - ไม่เป็นคนวิกลจริต - ไม่เป็นคนวิกไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นใดที่สังคมรังเกียจลจริต - มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ปีการศึกษา 2562
รายการ ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ยอดรวม
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา
1.ค่าหน่วยกิต
2.ค่าบำรุงการศึกษา
3.ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
105,480.00 102,500.00 101,550.00 80,080.00 389,610.00
1) ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้เป็นตัวเลขประมาณการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิตที่คณะ / มหาวิทยาลัยจะจัดให้ลงทะเบียนซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
2) ไม่รวมรายวิชาเสริมพื้นฐาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนวิชาที่ต้องลงทะเบียน
3) ไม่รวมค่าวัสดุ ค่าศึกษาดูงานและค่าโครงการฯ