ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

โครงการ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 – 17.00 น. ห้อง 6-601 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
โครงการค่ายเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางพยาบาลวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฏาคม 2563 – วันศุกร์ ที่ 17 กรกฏาคม 2563 ณ ห้อง 2-213 อาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อมโรงหีบ เรียนเชิญ "อาจารย์ประภาพร แซ่เตียว" เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2563
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดน่วมกานนท์ เรียนเชิญ "อาจารย์ประภาพร แซ่เตียว" เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2563
โครงการ "บริจาคอลูมิเนียม เพื่อทำขาเทียม เปี่ยมสุขทุกย่างก้าว" ในจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ โรงงานทำขาเทียมพระราชทาน โรงพยาบาลดอนตูม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีเมือง ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เรียนเชิญ "อาจารย์ประภาพร แซ่เตียว" อาจารย์พยาบาลสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้

ขอแสดงความยินดี

ผลงาน/รางวัล ศิษย์ปัจจุบัน

โครงการ "การประกวดผลงานนวัตกรรมและงานวิจัยของนักศึกษา “มหกรรมงานวิจัย เพื่อพยาบาลไทย 4.0 ”
โครงการ ประกวดผลงานนวัตกรรมและงานวิจัยของนักศึกษา “ พลังพยาบาลกับอนาคตพยาบาลไทยในยุค 4.0 : สังคมปัญญาประดิษฐ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่องนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทยสู่ Disruptive Society

ผลงาน/รางวัล ศิษย์เก่า

ขอแสดงความชื่นชม คุณยุพิน พั้วทอง ศิษย์เก่าจากคณะพยาบาลศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ คุณชลันดา พารา ได้รับรางวัล "พยาบาลในดวงใจ" ประจำปี 2562
ขอแสดงความยินดีกับ คุณเนตรชนก วงษ์เมือง ได้รับรางวัล "พนักงานดีเด่น" จากโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9