ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 • Image

  การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "นวัตกรรมและเทคโลโลยีการบริการผู้สูงอายุเพื่อ การพัฒนาบริการสุขภาพที่สมดุล"

  กำหนดเวลา วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560  เวลา 08.00 – 17.00 น.
  สถานที่จัด ห้องประชุมใหญ่  ชั้น 6 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย   กรุงเทพมหานคร

 • Image

  ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ.ประเทศเกาหลี ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ.ประเทศเกาหลี ซึ่งบูรณาการกับรายวิชา 1. รายวิชา  TAAN5214 สัมมนาการพยาบาลในวัฒนธรรมที่หลากหลาย 2.รายวิชาTNSM7305สัมมนากลยุทธ์การบริหารการพยาบาลในวัฒนธรรม 3. รายวิชา TPUB7305 สัมมนากลยุทธ์การบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชนในวัฒนธรรม ในวันเสาร์ที่18 - วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

 • Happy thanksgiving

  สำนักบัณฑิตศึกษาได้ร่วมจำหน่ายเครื่องประดับเพื่อนำเงินถวายในวันHappy Thanksgiving วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรม อาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน

 • พัฒนาจิยธรรม ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

  ศาสนกิจจัดกิจกรรมพัฒนาจริยธรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้อง 8-1 ชั้น 8 ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ ในหัวข้อ "การพัฒนาเชาว์อารมณ์" โดยศาสนาจารย์ ดร.วันดี วจนะถาวรชัย อาจารย์ประจำสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์

 • การสอนในระดับบัณฑิตศึกษาแบบ Smart Classroom ”

  สำนักบัณฑิตศึกษา ได้รับอนุมัติให้จัดกิจกรรม “การสอนในระดับบัณฑิตศึกษาแบบ Smart Classroom ” ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 13.30-17.30 น. ณ ห้องเรียน 9-1 ชั้น 9 ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  11 คน ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเท่ากับ 5.00  ระดับดีมาก

 • จิตอาสา ร่วมใจ ถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9”

  สำนักบัณฑิตศึกษา ได้รับอนุมัติให้จัดกิจกรรม “จิตอาสา ร่วมใจ ถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9” ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00-14.00 น. ณ วัดกู้ (พระนางเรือล่ม) จังหวัดนนทบุรี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  9 คน ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเท่ากับ 5.00  ระดับดีมาก

 • Image

  คารวะอาจารย์

  กำหนดเวลา วันเสาร์ที่  30  กันยายน พ.ศ. 2560   เวลา  15.30 น.
  สถานที่จัด ห้อง 8-1, 8-2 ชั้น 8 ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ กรุงเทพมหานคร

  จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม  
  นักศึกษาระดับปริญญาเอก     จำนวน    17   คน
  นักศึกษาระดับปริญญาโท      จำนวน    35   คน
  ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา    จำนวน    22   คน
  ผู้บริหารและอาจารย์      จำนวน    15   คน
  รวมทั้งหมด   จำนวน    89   คน

  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.83
  S.D.เท่ากับ 0.40

 • Image

  รับเพื่อนใหม่

  กำหนดเวลา วันเสาร์ที่  30  กันยายน พ.ศ. 2560   เวลา  17.00 น.
  สถานที่จัด ห้อง 8-1, 8-2 ชั้น 8 ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ กรุงเทพมหานคร

  จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม  
  นักศึกษาระดับปริญญาเอก     จำนวน    17   คน
  นักศึกษาระดับปริญญาโท      จำนวน    35   คน
  ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา    จำนวน    22   คน
  ผู้บริหารและอาจารย์      จำนวน    15   คน
  รวมทั้งหมด   จำนวน    89   คน

  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.82
  S.D.เท่ากับ 0.39