มหาวิทยาลัยคริสเตียน +66-3438-8555

หลักสูตรปริญญาโท

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (Master of Nursing Science Program in Adult and Gerontological Nursing)

สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล (Master of Nursing Science in Nursing Management)

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (Master of Education Program in Educational Administration)

หลักสูตรปริญญาเอก

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน (Doctor of Philosophy in Public and Private Management)

สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (Doctor of Philosophy in Nursing Management)