มหาวิทยาลัยคริสเตียนได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)