หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Physical Therapy
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Physical Therapy) อักษรย่อภาษาไทย : วท.บ. (กายภาพบำบัด) อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Physical Therapy)
FOLLOW US

จุดเด่นของหลักสูตร
- บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีงานทำ 100% (อ้างอิงจากข้อมูลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556-2560) - เน้นการให้บริการวิชาการ การรักษาด้านกายภาพบำบัด และมีงานวิจัยโดยทำร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์จริงในชุมชนตลอดภาคการศึกษา - มีการฝึกปฏิบัติทางคลินิกแยกเฉพาะทางครบทุกด้าน - อาจารย์ประจำสาขาวิชา ได้เข้าร่วมปฏิบัติงานเป็นนักกายภาพบำบัดประจำทีมกีฬาระดับชาติและนานาชาติ - คณาจารย์ในหลักสูตรมีงานวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งจากหน่วยงานภายนอกและในมหาวิทยาลัย (ข้อมูลตามเอกสารแนบในส่วนของประวัติอาจารย์และผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ)ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม