หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Sport Science and Exercise
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Sport Science and Exercise) อักษรย่อภาษาไทย : วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Sport Science and Exercise)
FOLLOW US

จุดเด่นของหลักสูตร
- อาจารย์ผู้สอนมีทักษะและประสบการณ์ในด้านการจัดการแข่งขันกีฬา การดูแลนักกีฬา ในระดับชาติและนานาชาติ - การเรียนการสอนเชิงลึกและทันสมัย เน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติวิชาชีพ ที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านกายวิภาคศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชีวกลศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย จิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย โภชนาการทางกีฬาและการออกกำลังกาย เทคโนโลยีดิจิตัลทางวิทยาศาสตร์การกีฬา - เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความรู้ด้านการออกกำลังกายและกีฬาในเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และบุคคลทั่วไป - เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความรู้ความสามารถในการจัดโปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการกีฬาสำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และบุคคลทั่วไป - สาขาวิชาอยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยที่เป็นผู้นำด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาตร์สุขภาพโดยมีความร่วมมือกับโรงพยาบาลและศูนย์ส่งเสริมสุขภาพต่าง ๆ


ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม