หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Innovation in Food Technology and Nutrition
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ) ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Innovation in Food Technology and Nutrition) อักษรย่อภาษาไทย : วท.บ. (นวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ) อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Innovation in Food Technology and Nutrition)
FOLLOW US

จุดเด่นของหลักสูตร
- เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวที่เน้นการเรียนการสอนทั้งด้านเทคโนโลยีอาหารและด้านโภชนาการ รองรับทางเลือกอาชีพด้านอุตสาหกรรมอาหารและโภชนาการที่หลากหลาย - บูรณาการการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการโดยเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบด้านอาหารในยุคดิจิทัล และการพัฒนาอาหารสุขภาพสำหรับส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภค - เน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติวิชาชีพที่ครอบคลุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ด้านโภชนาการและการจัดการอาหารในโรงพยาบาล - ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการด้านต่างๆ และสถานประกอบการจริงในชั้นปีที่ 4


ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม