หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Biomedical Engineering
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย์) ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Biomedical Engineering) อักษรย่อภาษาไทย : วศ.บ. (วิศวกรรมชีวการแพทย์) อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.Eng. (Biomedical Engineering)
FOLLOW US

จุดเด่นของหลักสูตร
- หลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เป็นหลักสูตรที่เพิ่งเกิดใหม่ในประเทศไทย โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์นี้มีเพียง 8 แห่งในประเทศไทย โดยแบ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐฯ 6 แห่ง และมหาวิทยาลัยเอกชน 2 แห่ง - นักศึกษามีโอกาสได้งานสูง เนื่องจากจำนวนมหาวิทยาลัยที่เปิดสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ยังมีอยู่น้อย และประเทศไทยมีโรงพยาบาลจำนวนมากทั้งในกำกับรัฐและเอกชน ซึ่งทุกโรงพยาบาลจำเป็นต้องมีหน่วยงานที่ดูแลเครื่องมือแพทย์ ประกอบกับในปี พ.ศ. 2560 การส่งออกเครื่องมือแพทย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นมูลค่า 102,475 ล้านบาท และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ - หลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนมีการออกแบบหลักสูตรให้มีการปฏิบัติสหกิจศึกษา (ฝึกงาน) 2 ครั้ง โดยนักศึกษาจะปฏิบัติประหนึ่งเป็นพนักงานประจำของสถานประกอบการ โดยทางหลักสูตรฯ มีเครือข่ายสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ และโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศไทย เพื่อส่งนักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษา - นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน มีโอกาสได้งานทำก่อนสำเร็จการศึกษา และมีอัตราเงินเดือนค่อนข้างสูง (เฉลี่ย 17,000 – 20,000 บาท/เดือน)


ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม