ข่าวประชาสัมพันธ์


ภาพกิจกรรม

MOU

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
ระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์ กับสถานประกอบการฟิตเนส Iceberg Sport Club ณ จังหวัดชลบุรี
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน กับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประชุมเพื่อร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน กับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อาจารย์

อาจารย์ศุภชัย ยิ่งเจริญ อาจารย์ในหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

ถูกคัดเลือกโดยสำนักงานนวัตกรรรมแห่งชาติ (ISP) ให้เป็นหนึ่งในทีมที่ปรึกษาการพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ให้กับ บริษัท ซิกม่า ไบโอเทค จำกัด

ผลงานนักศึกษา

เข้าร่วมประกวดในรายการ Thailand Friendly Design 2562

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้จัดทำ เครื่องจ่ายยาแบบอัตโนมัติ ตั้งเวลา

รางวัลจากการแข่งขัน

ในหัวข้อ "แนวทางการจัดปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในนักศึกษา"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ในการนำเสนอผลงานวิจัย แบบ Poster presentation ในการประชุมวิชาการ กายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 10

คลิบวีดีโอ อื่นๆ

คีตะมวยไทย
คีตะมวยไทยเป็นการออกกำลังกายรูปแบบหนึ่งที่มีมานานราว 10ปีแล้ว โดยนำเอาท่าทางของ “แม่ไม้มวยไทย” ผสมผสานกับการออกกำลังกายแบบแอโรบิกประกอบกับเสียงเพลง หรือเรียกว่า “แอโรบิกมวยไทย” ในระหว่างการฝึกงานคลินิก 2 นางสาววิภาพรรณ ไชยกันทะ และนางสาวพันนิดา สุขเจริญ นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 ได้มีโอกาสร่วมนำออกกำลังกาย ในคลิป “คีตะมวยไทย” ของหน่วยกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสามพราน (วัดไร่ขิง)

การเรียนการสอน

การเรียนรู้ hydrotherapy หรือ ธาราบำบัด