รับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

0-3438-8555
Home คณะ/สาขาที่เปิดรับ ดาวน์โหลดเอกสาร

ขั้นตอนการสมัคร


ปริญญาตรี

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สามารถสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย หรือสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online)

สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย

1 กรอกใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ติดต่อรับได้ที่สถานที่สมัคร
2 ยื่นเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครและชำระเงินค่าสมัคร
3 สอบสัมภาษณ์ (ถ้ามีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้นำมาแสดง เพื่อประกอบการพิจารณาการสอบสัมภาษณ์)

สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online)

1 กรอกข้อมูลการสมัครทางอินเตอร์เน็ตให้ครบถ้วน ที่นี่
2 พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร และชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดในแบบฟอร์มชำระเงิน
3 ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน ภายหลังจากวันที่ชำระเงิน 3 วันทำการ
4 พิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครและนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
5 สอบสัมภาษณ์ ที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน(ถ้ามีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้นำมาแสดง เพื่อประกอบการพิจารณาการสอบสัมภาษณ์)

หลักฐานประกอบการสมัคร

1. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) 1 ชุด 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1ชุด 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป 5. สำเนาคะแนน O-NET หรือ สำนาใบแจ้งผลการสอบ GAT ความถนัดทั่วไป (ตอนที่ 2) PAT 1 วัดศักยภาพทางคณิตศาสตร์ PAT 2 วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 ชุด (ถ้ามี)

ปริญญาโท

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท สามารถสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย หรือสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online)

สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย

1 กรอกใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ติดต่อรับได้ที่สถานที่สมัคร
2 ยื่นเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครและชำระเงินค่าสมัคร
3 สอบสัมภาษณ์ ที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน
4 สอบข้อเขียน ที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน

สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online)

1 กรอกข้อมูลการสมัครทางอินเตอร์เน็ตให้ครบถ้วน ที่นี่
2 พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร และชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดในแบบฟอร์มชำระเงิน
3 ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน ภายหลังจากวันที่ชำระเงิน 3 วันทำการ
4 พิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครและนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
5 สอบสัมภาษณ์ ที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน
6 สอบข้อเขียน ที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน

หลักฐานประกอบการสมัคร

1. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 1 ชุด 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป 5. สำหรับผู้สนใจที่จะศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ต้องการหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้

- หนังสือรับรองการทำงาน 1 ชุด

- บัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ปริญญาเอก

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก สามารถสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย หรือสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online)

สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย

1 กรอกใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ติดต่อรับได้ที่สถานที่สมัคร
2 ยื่นเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครและชำระเงินค่าสมัคร
3 สอบสัมภาษณ์ ที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน
4 สอบข้อเขียน ที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน

สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online)

1 กรอกข้อมูลการสมัครทางอินเตอร์เน็ตให้ครบถ้วน ที่นี่
2 พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร และชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดในแบบฟอร์มชำระเงิน
3 ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน ภายหลังจากวันที่ชำระเงิน 3 วันทำการ
4 พิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครและนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
5 สอบสัมภาษณ์ ที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน
6 สอบข้อเขียน ที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน

หลักฐานประกอบการสมัคร

1. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าระดับละ 1 ชุด 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป 5. หนังสือรับรองผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกจำนวน 2 ฉบับ ในกรณีที่ผู้สมัครกำลังปฏิบัติงานใน หน่วยงานใด หนังสือรับรองต้องเป็นของผู้บังคับบัญชา 1 ฉบับ และ อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อีก 1 ฉบับ

โครงร่างวิจัยโดยย่อหรือกรอบแนวคิดการวิจัยโดยให้มีรายละเอียดดังนี้

1. ความสำคัญของปัญหาที่ต้องการศึกษาวิจัย (Significance of Justification) 2. วัตถุประสงค์การศึกษาวิจัย (Research Objectives) 3. ชนิดของรูปแบบการวิจัย (Type of Research Design) 4. คำถามวิจัยและหัวข้อวิจัย (Research Problem and Question ) 5. กรอบความคิดการวิจัย (Research Conceptual Framework) 6. บรรณานุกรมหรือรายการเอกสารอ้างอิง (Bibliography or List of References)