รับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

0-3438-8555
Home คณะ/สาขาที่เปิดรับ ดาวน์โหลดเอกสาร

คณะ/สาขาที่เปิดรับ


ปริญญาตรี

คณะ / สาขาวิชา ผู้จบ ม.6 ผู้จบ กศน. ผู้จบ ปวช.
ภาค ปกติ เสาร์- อาทิตย์ ภาค ปกติ เสาร์- อาทิตย์ ภาค ปกติ เสาร์- อาทิตย์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
Bachelor Nursing Science
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
คณะสหวิทยาการ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
Bachelor of Arts Program in Tourism and Service Innovation
คณะคริสตศาสนศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศาสตร์

ปริญญาโท

ปริญญาเอก