รับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

0-3438-8555
Home คณะ/สาขาที่เปิดรับ ดาวน์โหลดเอกสาร

คณะ/สาขาที่เปิดรับ


ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

คณะ / สาขาวิชา ผู้จบ ม.6 ผู้จบ กศน. ผู้จบ ปวช.
ภาค ปกติ เสาร์- อาทิตย์ ภาค ปกติ เสาร์- อาทิตย์ ภาค ปกติ เสาร์- อาทิตย์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ปริญญาตรี

คณะ / สาขาวิชา ผู้จบ ม.6 ผู้จบ กศน. ผู้จบ ปวช.
ภาค ปกติ เสาร์- อาทิตย์ ภาค ปกติ เสาร์- อาทิตย์ ภาค ปกติ เสาร์- อาทิตย์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Nursing Science Program (International Program)
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
คณะสหวิทยาการ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
Bachelor of Arts Program in Tourism and Hospitality Management
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
คณะคริสตศาสนศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศาสตร์
หมายเหตุ
รับเฉพาะผู้สำเร็จการศึกษา สายวิทย์-คณิต

ปริญญาโท

ปริญญาเอก