รับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

0-3438-8555
Home คณะ/สาขาที่เปิดรับ ดาวน์โหลดเอกสาร

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร


ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร 65,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้เป็นตัวเลขประมาณการ ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิตที่คณะ / มหาวิทยาลัยจะจัดให้ลงทะเบียนซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
2) ไม่รวมรายวิชาเสริมพื้นฐาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนวิชาที่ต้องลงทะเบียน
3) ไม่รวมค่าวัสดุ ค่าศึกษาดูงานและค่าโครงการฯ
รายการ ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ยอดรวมตลอดหลักสูตร
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 105,480.00 102,500.00 101,550.00 80,080.00 389,610.00
Bachelor of Nursing Science Program (International Program) 147,980.00 140,300.00 140,850.00 102,780.00 531,910.00
คณะสหวิทยาการ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 80,400.00 68,000.00 56,900.00 53,250.00 259,250.00
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย 84,850.00 68,550.00 66,000.00 57,850.00 277,250.00
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ 57,500.00 57,500.00 57,500.00 57,500.00 230,000.00
Bachelor of Arts Program in Tourism and Hospitality Management 95,500.00 95,500.00 95,500.00 95,500.00 380,000.00
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 240,000.00
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด 99,600.00 92,500.00 90,300.00 74,450.00 356,850.00
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 91,350.00 75,350.00 68,300.00 60,250.00 295,250.00
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ 91,950.00 76,650.00 73,000.00 51,150.00 292,750.00
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 94,600.00 68,500.00 64,300.00 57,950.00 285,350.00
1) ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้เป็นตัวเลขประมาณการ ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิตที่คณะ / มหาวิทยาลัยจะจัดให้ลงทะเบียนซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
2) ไม่รวมรายวิชาเสริมพื้นฐาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนวิชาที่ต้องลงทะเบียน
3) ไม่รวมค่าวัสดุ ค่าศึกษาดูงานและค่าโครงการฯ
รายการ ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ยอดรวมตลอดหลักสูตร
ภาคที่ 1 ภาคที่ 2 ภาคฤดูร้อน ภาคที่ 1 ภาคที่ 2 ภาคฤดูร้อน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 45,000.00 45,000.00 40,000.00 45,000.00 45,000.00 40,000.00 260,000.00
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล 45,000.00 45,000.00 40,000.00 45,000.00 45,000.00 40,000.00 260,000.00
คณะสหวิทยาการ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 220,000.00
1) ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้เป็นตัวเลขประมาณการ ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิตที่คณะ / มหาวิทยาลัยจะจัดให้ลงทะเบียนซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
2) ไม่รวมรายวิชาเสริมพื้นฐาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนวิชาที่ต้องลงทะเบียน
3) ไม่รวมค่าวัสดุ ค่าศึกษาดูงานและค่าโครงการฯ
รายการ ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ยอดรวมตลอดหลักสูตร
ภาคที่ 1 ภาคที่ 2 ภาคฤดูร้อน ภาคที่ 1 ภาคที่ 2 ภาคฤดูร้อน ภาคที่ 1 ภาคที่ 2 ภาคฤดูร้อน ภาคที่ 1 ภาคที่ 2
คณะสหวิทยาการ
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน 58,000.00 58,000.00 58,000.00 58,000.00 58,000.00 58,000.00 58,000.00 58,000.00 56,000.00 520,000.00
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล 56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 60,000.00 620,000.00
1) ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้เป็นตัวเลขประมาณการ ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิตที่คณะ / มหาวิทยาลัยจะจัดให้ลงทะเบียนซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
2) ไม่รวมรายวิชาเสริมพื้นฐาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนวิชาที่ต้องลงทะเบียน
3) ไม่รวมค่าวัสดุ ค่าศึกษาดูงานและค่าโครงการฯ