ข่าวและกิจกรรม

News feature โครงการ การแข่งขันเขียนแผนธุรกิจ หัวข้อ จากแนวคิด...สู่แผนธุรกิจที่สร้างสรรค์อ่านต่อ..
News feature การแข่งขัน การออกแบบอินโฟกราฟิก ในหัวข้อ ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนของท่าน อ่านต่อ..
News feature การแข่งขัน C.U.T. Crossword Challenge 2017 and C.U.T. A-Math Challenge 2017 อ่านต่อ..
News feature โครงการประกวดการผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเยาวชน ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 ประเภทแอนิเมชัน หัวข้อ “สื่อสาธารณะกับการสื่อสารข้อมูลเพื่อปวงชน : Information for all หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย ได้สนับสนุนนักศึกศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดการผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเยาวชน ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 ประเภทแอนิเมชัน หัวข้อ “สื่อสาธารณะกับการสื่อสารข้อมูลเพื่อปวงชน : Information for all” จัดโดยสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส โดยนักศึกษาได้จัดส่งผลงาน จำนวนทั้งสิ้น 4 ชิ้นงาน และผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 1 ชิ้นงาน และประกาศผลเมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
News feature โครงการ “Excellence Practice in Animation and Multimedia หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการ “Excellence Practice in Animation and Multimedia” เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 1-313 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้านเทคนิคที่ทันสมัยในการผลิตผลงานแอนิเมชันและมัลติมีเดีย และมีแนวทางการนำความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันไปใช้ในการศึกษาและทำงาน
News feature โครงการอบรมวิชาการ หัวข้อเรื่อง“การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับธุรกิจ SMEs Packaging Design for SMEs) อาจารย์อภินันต์ อันทวีสิน คณบดี คณะสหวิทยาการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ หัวข้อเรื่อง“การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับธุรกิจ SMEs” (Packaging Design for SMEs) ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 8.00 – 16.30 น. ณ ชั้น 3 ห้อง 1-301 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักพื้นฐานของการออกแบบบรรจุภัณฑ์
News feature โครงการ M.D.C. Smart Knowledge หัวข้อ “Graphic for Fun” หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย ได้เข้าไปจัดกิจกรรมให้ความรู้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 4  โรงเรียนวัดดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม ในหัวข้อ “Graphic for Fun” เมื่อวันที่ 6, 13, 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยหลักสูตรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการวาดภาพและการลงสีซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างงานด้านมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 85 คน มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ เท่ากับ 4.93
News feature อาจารย์นภา นาคแย้ม หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี และอาจารย์อนุธิดา ประเสริฐศักดิ์ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี จำนวน 20 คน ศึกษาดูงานกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิต ผลิตภัณฑ์นมไทย – เดนมาร์ค ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จังหวัดสระบุรี วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558.....  อ่านต่อ
News feature อาจารย์นภา นาคแย้ม หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี และอาจารย์อนุธิดา ประเสริฐศักดิ์ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี จำนวน 20 คน ศึกษาดูงานกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตน้ำดื่ม ณ บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558.....  อ่านต่อ
News feature อาจารย์นิตยา เปล่งเจริญศิริชัย หัวหน้าสาขาวิชาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย อาจารย์นภา นาคแย้ม รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี อาจารย์อนุธิดา ประเสริฐศักดิ์ และอาจารย์ปรีชา พินชุนศรี นำนักศึกษาสาขาวิชาสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย และผู้ปกครองนักศึกษา รวมทั้งสิ้น 20 คน ไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่างวันศุกร์ที่ 8 – วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558.....  อ่านต่อ
News feature อาจารย์อนุธิดา ประเสริฐศักดิ์ อาจารย์นภา นาคแย้ม และอาจารย์ธัญลักษณ์ อรุณรัศมีเรือง นำนักศึกษารายวิชา TMKT3206 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน ไปศึกษาดูงานบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานหนองแค และโรงงานเบอร์ดี้ จังหวัดสระบุรี.....  อ่านต่อ
News feature คณะบัญชี ธุรกิจและมัลติมีเดีย ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์นักศึกษา คณะบัญชี ธุรกิจและมัลติมีเดีย ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556 "กีฬาสร้างไมตรี เสริมชีวี ต้านยาเสพติด" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556.....  อ่านต่อ
News feature ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ณ ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556....  อ่านต่อ
News feature Valentine’s Day Card Making Contest  อ่านต่อ
News feature อาจารย์นภา นาคแย้ม และ อาจารย์พีรยา เศรษฐพัฒน์ นำนักศึกษา จำนวน 20 คน ไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จำกัด โรงงานวังศาลา จ. กาญจนบุรี  อ่านต่อ
News feature รางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น  อ่านต่อ
News feature ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะบัญชี ธุรกิจ และมัลติมีเดีย ปีการศึกษา 2555  อ่านต่อ
News feature คณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและสารสนเทศธุรกิจ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่อ.กาญจนา สวาทะสุข , อ.นิตยา เปล่งเจริญศิริชัย, อ.บุญจรีย์ เจษฎาปกรณ์ , อ.ปรีชา พินชุนศรี และ อ.สมาน ลาภกระจ่าง ได้เข้าศึกษาดูงานที่ สถาบันกันตนา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555 อ่านต่อ
News feature คณะบัญชี ธุรกิจ และมัลติมีเดีย จัดโครงการ ปัจฉิมนิเทศคณะบัญชี ธุรกิจ และมัลติมีเดีย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2555  ณ ห้อง 2-307 อาคารศรีสิรินธร  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์จิรา  วงษ์ขมทอง อธิการบดีและรักษาการคณบดีคณะบัญชี ธุรกิจ และมัลติมีเดีย......    อ่านต่อ
News feature สาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจ นำนักศึกษา จำนวน 14 คน  เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัทแมพพ้อย เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันพุธที่ 2  กุมภาพันธ์ 2555 และบริษัทสนุกออนไลน์ จำกัดเมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555... อ่านต่อ
News feature สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน นำนักศึกษา จำนวน 20 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท Imagimax จำกัด เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 และบริษัท โน้ต พับลิชชิ่ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 อ่านต่อ
News feature อาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ  ได้ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด เมื่อวันที่  8  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2555   เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา อ่านต่อ
News feature คณะบัญชี ธุรกิจ และมัลติมีเดีย  มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดโครงการ “คืนฝัน ปันรัก พาน้องคืนสู่โรงเรียน”  เมื่อวันที่  3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำพญา อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  เพื่อเป็นการฟื้นฟูโรงเรียนหลังประสบภัยน้ำท่วม อ่านต่อ
News feature Ajarn Songkran Klomsook and the students from department of Hospitality and tourism management, College of International programs who studying subject of IHST3304 Front Office Management อ่านต่อ
News feature อาจารย์กาญจนา สวาทะสุข ที่ปรึกษา คณะบัญชี ธุรกิจและมัลติมีเดีย ได้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมสรรพากร กับมหาวิทยาลัยคริสเตียน ในโครงการ "เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีกรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ" (RD Go CAMPUS) ในวันที่ 26 ธันวาคม 2554 ......   อ่านต่อ
News feature สาขาวิชาการบัญชี  ไปศึกษาดูงาน บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม  2554  อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี  ได้ไปศึกษาไปดูงาน บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) . อ่านต่อ
News feature ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา  วงษ์ขมทอง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียนและรักษาการคณบดี คณะบัญชี ธุรกิจ และมัลติมีเดีย ได้พบปะกับนักศึกษาในกิจกรรม “คณบดีพบนักศึกษา” เพื่อสร้างความเข้าใจกับนักศึกษาในเรื่องต่างๆ ...... อ่านต่อ
News feature สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ร่วมกับสำนักวิชากลุ่มศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการ   Sufficiency English Speech Contest 2011 ขึ้นในวันที่ 8 กันยายน  มีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษจำนวน 6 โรงเรียน ...... อ่านต่อ
News feature เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 ทางสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาหลักสูตรนานาชาติ ได้จัดอบรมการสอนภาษาอังกฤษ หัวข้อ  “Motivate ESL Learners with Hope”  ณ ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน  โดยมี อาจารย์ Dr.Kenneth Dobson  อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ......   อ่านต่อ
News feature เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมาสำนักวิชาหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบัญชี ธุรกิจ และมัลติมีเดีย  ประกาศผลการประกวดคำขวัญวันแม่ในโครงการ Mother's Day Slogan Writing Contest ......   อ่านต่อ
News feature สาขาวิชาภาษาอังกฤษร่วมกับสำนักวิชากลุ่มศึกษาทั่วไป รายวิชาภาษาอังกฤษ ได้จัดติวเข้มเตรียมสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบ  TOEIC และข้อสอบ CTU   ให้กับนักศึกษาทุกสาขาวิชาฯ โดยช่วงเช้าเป็น การติวเข้มโดย  เจ้าหน้าที่จากศูนย์สอบ TOEIC  และช่วงบ่ายเป็นการติวเข้มข้อสอบ  CTU    ......   อ่านต่อ
News feature สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สำนักวิชาหลักสูตรนานาชาติ เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับการตลาดและประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยฯ  ให้กับ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์  มีนักเรียนชั้นมัธยม 6 สนใจในหลักสูตร ฯ   โดยมี อาจารย์ Michael Scott   อ.ดร.สุพัตรา สุจริตรักษ์  ...... อ่านต่อ
News feature นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการบัญชี คณะบัญชี ธุรกิจ และมัลติเดีย  มหาวิทยาลัยคริสเตียน  ได้จัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “เจาะลึกมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนรายวิชา TACC 3312 สัมมนาบัญชี ......   อ่านต่อ
News feature สาขาวิชาการจัดการบริการและการท่องเที่ยว นำนักศึกษาทัศนศึกษาเส้นทางจังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในรายวิชา Thai history and cultural heritage เมื่อวันที่ 10 -11 กันยายน 2554 เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวให้กับนักศึกษาในสาขาวิชาการจัดการบริการและการท่องเที่ยว  อ่านต่อ
News feature สาขาวิชาการจัดการบริการและการท่องเที่ยว  ได้จัดโครงการอบรมเชิงสาธิตและการแข่งขันการผสมเครื่องดื่มสุขภาพ 2011 โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 5 ทีม และผลการแข่งขัน มีดังต่อไปนี้ ชนะเลิศที่ 1 นางสาวปวีณ์สุดา   ชีพลือศักดิ์ ชั้น ม.4  ร.ร. มารีย์อุปถัมภ์  อ่านต่อ
News feature สำนักวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและสารสนเทศธุรกิจ  คณะบัญชี ธุรกิจ และมัลติมีเดีย  จัดโครงการแข่งขันออกแบบเว็บเพจ หัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมี สุขภาพดี ชีวิตพอเพียง” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2554   อ่านต่อ
News feature เมื่อวันที่  5-7  สิงหาคม  2554  สาขาวิชาการจัดการบริการและการท่องเที่ยว  คณะบัญชี ธุรกิจและมัลติมีเดีย ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน JUNIOR CHEF CULINARY  TEAM CHALLENGE 2011 ณ ศูนย์ประชุม PEACH  โรงแรม Royal Cliff Beach   Resort  Pattaya  จังหวัดชลบุรี  ซึ่งผลการแข่งขันทีมจากมหาวิทยาลัยคริสเตียนสามารถคว้ารางวัลมาได  อ่านต่อ
News feature อ.สงกรานต์ กลมสุข นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)จำนวน 5 คน ในรายวิชา IHST3302 Thai history and ciltural heritage ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2554 เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ไทย อ่านต่อ