ข่าวและกิจกรรม

M.D.C. Rally 2019 วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2562 ณ รายาบุรี รีสอร์ท อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี อ่านต่อ....
นางสาวมนวไล จารุวัฒนชัย และนางสาววิภาวรรณ ผิวผ่อง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากผลงาน “ตลาดจีนโบราณซากแง้วชลบุรี” ในการประกวดคลิปวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ “ตลาดต้องชม” อ่านต่อ....
นางสาวกานต์พิชชา ชนะหุตานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย คณะสหวิทยาการ ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดโครงงาน “นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 อ่านต่อ....
นางสาวกานต์พิชชา ชนะหุตานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย คณะสหวิทยาการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดโครงงาน อ่านต่อ....
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาและกรรมการนักศึกษาคณะสหวิทยาการ ปีการศึกษา 2561 อ่านต่อ....
ศึกษาดูงาน ณ บริษัท สยามไวเนอรี่จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร อ่านต่อ....
นักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” การประกวดเขียนเรียงความ อ่านต่อ....
การแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ประจำปี 2561 อ่านต่อ....
โครงการ Season for Giving อ่านต่อ....
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การนำส่งงบการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E -Filing)” อ่านต่อ....
ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวนภัสนันท์ วงศ์ประภาศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ที่ได้รับคัดเลือกรับทุน "กองทุนเต็ม-ยรรยง วรากรวรวุฒิ อ่านต่อ....
ภาพการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตเบเกอรี่ขั้นพื้นฐาน และการปฏิบัติงานในโรงแรมแผนกแม่บ้าน อ่านต่อ....
ภาพการแข่งขัน "TIN Innovation and Healthy Drink Contest 2017" อ่านต่อ....

More ดูทั้งหมด