หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Medical Secretary
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (เลขานุการทางการแพทย์) ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Medical Secretary อักษรย่อภาษาไทย : บธ.บ. (เลขานุการทางการแพทย์) อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.B.A. (Medical Secretary)
FOLLOW US

จุดเด่นของหลักสูตร
- เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงแห่งเดียวที่เปิดสอนหลักสูตรนี้ โดยปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่เปิดหลักสูตรนี้เพียง 3 แห่ง - เน้นบูรณาการความรู้ทั้งด้านเลขานุการ ด้านบริหารธุรกิจ และด้านการแพทย์ - ทางเลือกใหม่ในการประกอบอาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย - เน้นการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ผ่านการฝึกปฏิบัติสหกิจในสถานประกอบการจริง - ได้ทำบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน


ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม