หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Graphic and Multimedia Design
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย) ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Graphic and Multimedia Design) อักษรย่อภาษาไทย : วท.บ. (การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย) อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Graphic and Multimedia Design)
FOLLOW US

จุดเด่นของหลักสูตร
- มหาวิทยาลัยมีการตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญโดยเนื้อหาการเรียนการสอนเน้นการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาในหน่วยงาน/สถานประกอบการจริง - ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย รองรับการสร้างสรรค์ผลงานด้านดิจิทัลคอนเทนท์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อให้นักศึกษามีผลงานอย่างต่อเนื่อง - ส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์การประกวด แข่งขันผลงานสร้างสรรค์ด้านมัลติมีเดียและแอนิเมชันต่างๆ โดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาโครงงานและร่วมทำงานอย่างใกล้ชิด


ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม