หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy in Public and Private Management
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและเอกชน) ภาษาอังกฤษ : : Doctor of Philosophy (Public and Private Management) อักษรย่อภาษาไทย : ปร.ด. (การจัดการภาครัฐและเอกชน) อักษรย่อภาษาอังกฤษ : Ph.D. (Public and Private Management)
FOLLOW US

จุดเด่นของหลักสูตร
- มุ่งเน้นการพัฒนาสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กร นักวิจัย นักวิชาการ และที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร - เน้นการพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้นำและสร้างนวัตกรรม การจัดการความรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งการใช้กลยุทธ์ในการบริหารจัดการองค์กรในบริบทของวัฒนธรรมที่หลากหลาย และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กร - มุ่งพัฒนาศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ในการบริหารองค์กร - เน้นการพัฒนาให้เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพสูง มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดประโยชน์ในการบริหารองค์กร - มีระบบการให้คำปรึกษาที่เข้มแข็งเพื่อให้การทำวิจัยขั้นสูง และเขียนดุษฎีนิพนธ์ให้สำเร็จตามแผนการศึกษา โดยจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย (Research Advisors) ดูแลนักศึกษาเป็นรายบุคคล - จัดประสบการณ์ศึกษาดูงานองค์กรและสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศ และต่างประเทศ


ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม