หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy Program
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย : บัญชีบัณฑิต ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy อักษรย่อภาษาไทย : บช.บ. อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.Acc.
FOLLOW US

จุดเด่นของหลักสูตร
- ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ได้รับอนุมัติให้เป็นองค์กรวิชาชีพของกรมสภาวิชาชีพบัญชี ฯ และกรมสรรพากรในการจัดอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี - เน้นการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี ฝึกทักษะการใช้โปแกรมสำเร็จรูป ทางการบัญชี (AIS) จัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย - เน้นปฏิบัติสหกิจศึกษาจำนวน 2 รายวิชา รวม 12 หน่วยกิต ในบริษัท สำนักงานทำบัญชี และสำนักงานตรวจสอบบัญชี จบแล้วสามารถทำงานได้ทันที - บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ 100% (จากการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต)


ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม