ข้อมูลวรรณกรรมพื้นบ้านนี้
นำมาจากรายงานการวิจัย
เรื่อง โลกทัศน์ชาว ตำบลวังเย็น อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ของ อาจารย์บัญญัติ เรืองศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
รายงานการวิจัยนี้เนื้อหารายละเอียดของข้อมูล
เน้นความคงเดิมของข้อมูล
ซึ่งได้มาจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม จากการให้สัมภาษณ์
ของชาวบ้าน
เนื้อหารายละเอียด
จึงมีทั้งคติสอนใจ ภาษาพูด ภาษาเขียน ความตลก ทะลึ่ง ดังนั้น
ผู้ศึกษา ต้องใช้วิจารณญาณ
ในการศึกษาตลดจนการใช้ไหวพริบวิเคราะห์เรียบเรียงเนื้อหาของข้อมูล

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมืองนครปฐม
นิทานพื้นบ้าน
การละเล่นพื้นบ้าน  อ.เมือง  จ.นครปฐม
เพลงพื้นบ้าน อ.เมือง จ.นครปฐม
ปริศนาคำทาย  อ.เมือง  จ.นครปฐม