เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล


รายวิชาในหลักสูตร
หลักสูตรสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
ในหลักสูตรจะเรียนทั้งสิ้น 66 หน่วยกิต แบ่งเป็นหมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต หมวดวิชาเอก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์  36 หน่วยกิตโดยมีรายละเอียดชื่อรายวิชา ในหมวดวิชาบังคับและหมวดวิชาเอกดังนี้

1. สัมมนาจิตวิทยาสังคมกับพฤติกรรมองค์การมหาภาคและจุลภาค 2(1-2-3)
2. การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ 2(1-2-3)
3. สัมมนาการจัดการความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีขั้นสูง 2(1-2-3)
4. ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  2(1-2-3)
5. ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  2(1-2-3)
6. การพัฒนาเครื่องมือวิจัย 2(1-2-3)
7. ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการ 2  3(2-2-5)
8. สัมมนาปรัชญาการพัฒนาทฤษฎีในการบริหารโรงพยาบาล3(2-2-5)
9. สัมมนานโยบายและการบริหารโรงพยาบาลเพื่อความเป็นเลิศและการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล 3(2-2-5)
10. สัมมนากรอบความคิดการออกแบบวิจัยการบริหารโรงพยาบาล3(2-2-5)
11. สัมมนาการพัฒนาวิสัยทัศน์และภาวะผู้นำในการบริหารโรงพยาบาล3(2-2-5)
12. สัมมนากลยุทธ์การบริหารโรงพยาบาลในวัฒนธรรมที่หลากหลาย  3(2-2-5)

 

หลักสูตรสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ในหลักสูตรจะเรียนทั้งสิ้น 90 หน่วยกิต แบ่งเป็นหมวดวิชาบังคับ 27 หน่วยกิต หมวดวิชาเอก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์  36 หน่วยกิตโดยมีรายละเอียดชื่อรายวิชา ในหมวดวิชาบังคับและหมวดวิชาเอกดังนี้

1. สัมมนาการจัดการการตลาด   3(2-2-5) 
2. สัมมนาการจัดองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์   3(2-2-5) 
3. การบัญชีและการเงินเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
4. การบริหารโลจิสติกส์โรงพยาบาล   3(3-0-6) 
5. สัมมนาจิตวิทยาสังคมกับพฤติกรรมองค์การมหาภาคและจุลภาค 2(1-2-3)
6. การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ 2(1-2-3)
7. สัมมนาการจัดการความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีขั้นสูง 2(1-2-3)
8. ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  2(1-2-3)
9. ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  2(1-2-3)
10. การพัฒนาเครื่องมือวิจัย 2(1-2-3)
11. ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการ 2  3(2-2-5)
12. สัมมนาปรัชญาการพัฒนาทฤษฎีในการบริหารโรงพยาบาล3(2-2-5)
13. สัมมนานโยบายและการบริหารโรงพยาบาลเพื่อความเป็นเลิศและการบริหาร
ความเสี่ยงในโรงพยาบาล 3(2-2-5)
14. สัมมนากรอบความคิดการออกแบบวิจัยการบริหารโรงพยาบาล3(2-2-5)
15. สัมมนาการพัฒนาวิสัยทัศน์และภาวะผู้นำในการบริหารโรงพยาบาล3(2-2-5)
16. สัมมนากลยุทธ์การบริหารโรงพยาบาลในวัฒนธรรมที่หลากหลาย  3(2-2-5)